Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę opraw oświetleniowych w ramach zadania Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego”

 w Archiwum przetargów

 

TIP.271.24.2017                                                                              Garwolin, dnia 31.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o szacunkowej wartości mniejszej

niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawę opraw oświetleniowych w ramach zadania Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego” Komisja przetargowa wybrała ofertę:

 

Ledesco Sp. z o.o.

05-400 Otwock

 1. Ługi 71

Cena oferty:

 • brutto: 608,00 zł
 • netto: 600,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie Ledesco Sp. z o.o. 05-400 Otwock ul. Ługi 71następującej punktacji:

 

Cena – 52,50 pkt

Warunki gwarancji – 40 pkt

Łączna liczba punktów – 92,50 pkt

W postępowaniu przetargowym wzięła udział także firmy:

 

 

 1. ELTECHNIKA Piotr Wynimko 05-077 Warszawa – Wesoła

Cena oferty:

 • brutto: 74.907,00 zł
 • netto: 900,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

 

Uzasadnienie wykluczenia oraz odrzucenia:

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali warunków udziału w postępowaniu. Oferent, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, nie wykazał, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:

Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 12 lipca 2017 r. roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia/wyjaśnienia treści złożonej oferty:

 1. Oferta nie spełniania wymagań SIWZ  opisanych w rozdziale 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT w pkt. 2 i 4, co uniemożliwia ich porównanie z innymi, konkurencyjnymi ofertami.

Oferent dostarczył w wersji angielskiej i częściowo w wersji polskiej następujące dokumenty:

– kartę katalogową oprawy

– raport Everfine z badań oprawy, brak tłumaczeń tabel z parametrami technicznymi

– raport SGS (brak tłumaczeń tabel i wykresów)

– wszystkie uzupełnione dokumenty nie zawierają poświadczenia zgodności z oryginałem

 

 1. Odnośnie pkt 12 WYMAGAŃ   TECHNICZNYCH  NA  OPRAWY  LED przeznaczonych do oświetlania przestrzeni publicznej w Gminie Garwolin – 

Brak raportu LM-80 dla wymaganej temperatury barwowej 5700K, dostarczona wersja jest dla 3000K

 1. Odnośnie pkt. 15 WYMAGAŃ   TECHNICZNYCH  NA  OPRAWY  LED przeznaczonych do oświetlania przestrzeni publicznej w Gminie Garwolin

Brak informacji o odporności na przepięcia sieci zasilającej do 10kV, jest tylko podana wartość do 4kV

 1. Odnośnie pkt. 17  WYMAGAŃ   TECHNICZNYCH  NA  OPRAWY  LED przeznaczonych do oświetlania przestrzeni publicznej w Gminie Garwolin
  Brak informacji o wyposażeniu oprawy w sterownik umożliwiający definiowanie (również w przyszłości, gdy ew. zmienią się normy oświetleniowe lub wytyczne dot. ich stosowania) harmonogramów (tzw. scenariuszy świetlnych) z możliwością zaprogramowania do 5 scenariuszy w ciągu doby oraz z rozróżnieniem poszczególnych dni tygodnia.
 2. Odnośnie pkt. 18 WYMAGAŃ   TECHNICZNYCH  NA  OPRAWY  LED przeznaczonych do oświetlania przestrzeni publicznej w Gminie Garwolin.

Brak informacji o możliwości ustawiania poziomu mocy z gradacją 1W i (opcjonalnie)  możliwość redukcji mocy do niższego, fabrycznie ustawionego poziomu w zakresie od 10%-90%

 1. Odnośnie pkt. 21 WYMAGAŃ   TECHNICZNYCH  NA  OPRAWY  LED przeznaczonych do oświetlania przestrzeni publicznej w Gminie Garwolin.

Istnieje poważna niezgodność z przesłaną kartą katalogową dla zamontowanych diod firmy Lumileds a przedłożonymi obliczeniami fotometrycznymi. Lumileds w dokumentacji podaje dla wymaganej temp. barwowej 5700 K skuteczność świetlną 157 lm/W, zaś obliczenia oferenta podają skuteczność świetlną oprawy równą 167 lm/W, tak jakby nie tylko nie występowały żadne tłumienia strumienia świetlnego, ale wręcz następowałoby jego nieuzasadnione wzmocnienie. Po analizie dołączonego pliku fotometrycznego stwierdzono liczne uchybienia i niezgodności, zarówno w przypadku spełnienia normy EN 13201:2015, jak i wymaganych założeń SIWZ (parametry nie gorsze niż w specyfikacji).

Dla przykładowej sytuacji drogowej , dla pierwszego projektu a4 43dwc-asfalt-4m-9m-30m-1m-m6  niespełniona jest zakładana średnia luminancja oraz równomierność całkowita i wzdłużna dla podanej klasy drogi (M6).  

Ponadto w załączonych obliczeniach fotometrycznych SIWZ podano minimalną wartość poniższych parametrów, która powinna wynosić kolejno:

Lm [cd/m²] = 0.58, 

Uo = 0.68, 

Ul = 0.84, 

natomiast dla oprawy LY-ST-10030PW i identycznej sytuacji drogowej we wspomnianym projekcie El-Technika a4 43dwc-asfalt-4m-9m-30m-1m-m6, wartości te wynoszą kolejno:

Lm [cd/m²] = 0.21, 

Uo = 0.21, 

Ul = 0.09

 

Dodatkowo oprawa nie spełnia wymagań SIWZ  opisanych w załączniku Wymagania Techniczne na oprawy LED:

– w pkt.3 ( dostarczona oprawa posiada powierzchnię obudowy ożebrowaną, a powinna być gładka i wolna od żebrowań, na których mogłyby osadzać się zanieczyszczenia)

 

Odnośnie pkt 7 Wymagań technicznych na oprawy LED (w karcie katalogowej, również w wersji polskiej, w tabeli z parametrami, podano  wartość równą IP 65, a powinno być IP 66).

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

– art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

– art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1.  Polaris EFL Polaris Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 12a, 05-250 Słupno

Cena oferty:

 • brutto: 449,20
 • netto: 80 040,00

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 45,65 pkt

Warunki gwarancji – 40 pkt

Łączna liczba punktów – 85,65 pkt

 

 1. Electronicv Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice

Cena oferty:

 • brutto: 876,00
 • netto: 200,00

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 45,00 pkt

Warunki gwarancji – 40 pkt

Łączna liczba punktów – 85,00 pkt

 1. Acel Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Twarda 6c, 80-781 Gdańsk

Cena oferty:

 • brutto: 586,92
 • netto: 83 404,00

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 100.000,00 zł brutto.

 1. RENOVIS Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Cena oferty:

 • brutto: 826,40
 • netto: 680,00

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 100.000,00 zł brutto.

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Z poważaniem

Zostaw komentarz