Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin

 w Aktualności, Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500012518-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

Urząd Gminy Garwolin: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553284-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TIP.271.34.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin” Sieć wodociągowa jest rozbudową istniejącego systemu wodociągowego w gminie Garwolin. Wodociąg zostanie włączony z dwóch stron do istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC DN110. Sieć wodociągowa zostanie włączona za pomocą łącznika rurowo – kołnierzowego z zasuwą do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN110 na dz. nr 15/1 oraz za pomocą trójnika z trzema zasuwami do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN110 na dz. nr 330/2. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PE PN10 DN 160. Rury będą łączone ze sobą przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Na wodociągu zostaną wybudowane hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN80. Przed hydrantami należy wykonać zasuwy odcinające. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej ok 1,7 m. Nad przewodami wodociągowymi należy ułożyć taśmę lokalizacyjną Tol-W/20 (w odległości 30 cm). Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232410-9, 45232423-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. Część – 50.000,00 zł brutto, część II – 40.000,00 zł brutto W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zostaw komentarz