Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500012285-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.
Urząd Gminy Garwolin: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557748-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TIP.271.35.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa. Zakres budowy obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wola Rębkowska; gmina Garwolin. Zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni ścieków: kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 – 937,0 m kanał grawitacyjny PE RC DN200 /przewiert sterowany/ – 384,0 m kanał tłoczny PE PN 10 Ø 110 – 359,5 m kanał tłoczny PE RC DN 110 /przewiert sterowany/ – 170,5 m pompownia P1 Ø 1,5 m z 2 pomp. MSV-80-24 /przejezdna/ – 1 kpl. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232410-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 640.000,00 zł brutto (słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100). W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zostaw komentarz