PONAD 1,3 MLN ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO „SKRZYDŁA WIEDZY” W GMINIE.

 w "Skrzydła Wiedzy" - projekt edukacyjny

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamieściła na stronie internetowej listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020 w ramach osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzież, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).  Wśród 71 projektów najwyżej punktowanych  na 18 miejscu,  znalazł się projekt Gminy Garwolin  pn. „Skrzydła wiedzy”.

 

Projekt pn. „Skrzydła wiedzy” obejmuje 5 Szkół Podstawowych z terenu  Gminy Garwolin (SP Michałówka; SP Wola Rębkowska; SP Rębków; SP Wola Władysławowska; SP Ruda Talubska). Celem projektu jest  wyrównanie szans edukacyjnych  poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz wzrost kompetencji zawodowych u  nauczycieli.  Dzieci oprócz zajęć wyrównawczych będą miały okazję wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających różne umiejętności zgłoszone przez nauczycieli z poszczególnych placówek (m.in.  matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, techniczne , gry w szachy  a także w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) . Projekt przewiduje też wycieczki ( m.in. do Centrum Nauki Kopernik,  Planetarium, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Muzeum  Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie,  Muzeum Papiernictwa w Konstancinie).

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny oraz zostaną  doposażone: 1 międzyszkolna pracownia przyrodnicza, 5 pracowni

matematycznych i  4 komputerowe pracownie mobilne.

Czas realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

Na realizację projektu przyznano gminie  kwotę w wysokości 1 315 558,80 zł .

Zostaw komentarz