Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów, szkoleń – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz treści edukacyjnych z przedmiotów objętych zajęciami w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500035746-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.

Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593028-N-2017
Data: 25-09-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: – dwie usługi przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegające na prowadzeniu zajęć rozwijających wspomaganych interaktywnymi materiałami edukacyjnymi online na platformach edukacyjnych, na rzecz uczniów szkól podstawowych, dla co najmniej 150 uczniów każda. – usługę/usługi szkoleń dla nauczycieli z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych na rynku pracy (kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) lub posługiwania się metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych lub przygotowania do indywidualizacji nauczania, dla łącznie co najmniej 20 nauczycieli. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: – jedną usługę przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegające na prowadzeniu zajęć z j. angielskiego zakończonych przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu zewnętrznego zgodnego z ESOKJ (np. TELC, TOEIC lub równoważnego) na rzecz uczniów szkól podstawowych, dla co najmniej 20 uczniów. – usługę/usługi szkoleń dla nauczycieli z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych na rynku pracy (kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) lub posługiwania się metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych lub przygotowania do indywidualizacji nauczania, dla łącznie co najmniej 20 nauczycieli. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 5 do SIWZ; – dwie usługi przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegające na prowadzeniu zajęć rozwijających wspomaganych interaktywnymi materiałami edukacyjnymi online na platformach edukacyjnych, na rzecz uczniów szkól podstawowych, dla co najmniej 150 uczniów każda. – usługę/usługi szkoleń dla nauczycieli z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych na rynku pracy (kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) lub posługiwania się metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych lub przygotowania do indywidualizacji nauczania, dla łącznie co najmniej 20 nauczycieli. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. b) wykaz osób, zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. V pkt 1) b), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:  Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50 poz. 400 ze zm.) w dniu podpisania umowy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia załącznik nr 7 do SIWZ o dysponowaniu w/w osobami. W przypadku gdy Gmina Garwolin jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. a) Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 50.000,00 złotych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż:50.000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
W ogłoszeniu powinno być: a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 5 do SIWZ; – jedną usługę przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegające na prowadzeniu zajęć z j. angielskiego zakończonych przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu zewnętrznego zgodnego z ESOKJ (np. TELC, TOEIC lub równoważnego) na rzecz uczniów szkól podstawowych, dla co najmniej 20 uczniów. – usługę/usługi szkoleń dla nauczycieli z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych na rynku pracy (kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) lub posługiwania się metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych lub przygotowania do indywidualizacji nauczania, dla łącznie co najmniej 20 nauczycieli. c) Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 50.000,00 złotych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż:50.000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 liczba uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjów objętych trwającymi minimum jeden rok szkolny zajęciami wyrównującymi i/lub rozwijającymi wspomaganymi interaktywnymi materiałami dydaktycznymi na platformie/ach edukacyjnych online, realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Cena – 60 liczba uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjów objętych trwającymi minimum jeden rok szkolny zajęciami z zakresu j. angielskiego zakończonymi przeprowadzeniem przez Wykonawcę zewnętrznego egzaminu zgodnego z ESOKJ (np. TELC, TOEIC lub równoważnym), realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-03, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-04, godzina: 11:30,

Załączniki:

Zostaw komentarz