Projekt Erasmus+ Regulamin uczestnictwa w projekcje.

 w Aktualności

Pragniemy poinformować, że złożony w marcu br. roku wniosek aplikacyjny w ramach projektu Erasmus+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne- został zatwierdzony do realizacji. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 72 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana dla szkoły to 31 675 euro. Nr projektu: 2017-1-PL01-KA219-038754_1

Projekt nosi nazwę: ( Let`s share culture and history using modern techniques and methods of learning teaching”) „ Podzielmy się kulturą i historią poprzez nowoczesne techniki i metody uczenia”.

Realizowany będzie przez naszą szkołę od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. w kooperacji ze szkołami:

 • Agrupamento de Escolas Elias Garcia – Portugalia,
 • Istituto Comprensivo „ San Giovanni Bosco – F. de Carolis”- Włochy,
 • 35 primary school – Grecja,

Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej.
Celem głównym projektu jest:
– zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowoczesnymi technikami i metodami uczenia się i nauczania narzędziami TIK poprzez wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi z Grecji, Portugalii i Włoch;
–  zapoznanie z historią i kulturą krajów partnerskich;
– wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

 

Koordynator projektu

Elżbieta Głodek

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Podzielmy się kulturą i historią poprzez nowoczesne techniki i metody”

realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Rębkowie

od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA219-038754_1

 

 

 

 

REGULAMIN WYBORU UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.:

Podzielmy się kulturą i historią poprzez nowoczesne techniki i metody”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego –współpraca szkół programu Erasmus +

 

§ 2.

Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej

w Rębkowie w okresie od 2017-10-01 do 2019-09-30.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany

w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +

3. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej klasy od IV do VII.

4. Celem głównym projektu są:

– zapoznanie grup docelowych projektu (uczniów i nauczycieli)

z nowoczesnymi technikami i metodami uczenia się i nauczania, narzędziami TIK poprzez wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi z Grecji, Portugalii i Włoch;

– historią i kulturą krajów partnerskich,

– wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 2 października 2017 r. i kończy 31 października 2017r. w skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie –

p. Elżbieta Głodek

 • Szkolny koordynator projektu- Kinga Serej
 • Alicja Soszka

2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem klasy V – VII.

3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

– motywacja ucznia do udziału w projekcie,

– wysokie wyniki w nauce,

– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

– zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji,

– zadeklarowanie przez Rodziców/ Opiekunów uczestnika zakwaterowania uczniów z krajów partnerskich,

– pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły.

Przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą uczeń może brać udział w wyjeździe tylko jeden raz. Zastrzega się jednak możliwość ponownego wyboru ucznia (tylko) w sytuacji, w której nie można wskazać innych uczniów gwarantujących pełną realizację celów zaplanowanych krótkoterminowych wymian grup uczniów

(Z zachowaniem zasady równości płci);

 

4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – Załącznik nr 1

5. Uczeń składa deklarację kandydata u szkolnego koordynatora projektu.

6. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje Zespół Rekrutacyjny po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

7. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.

8. Lista uczestników projektu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły.

§ 4.

Zadania uczestników projektu:

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

1. Wspólne z opiekunem omówienie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.

2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.

3. Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie.

4. Współpraca z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej.

5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz jego publiczna prezentacja po jego zakończeniu.

7. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczyciela koordynującego lub innych nauczycieli.

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

– Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły (rezygnacja musi być podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych)

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązują się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.)

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6

Skreślenie z listy uczestników projektu

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. Nieobecności rozliczane są w cyklu 3 miesięcy.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

§7

Kryteria kwalifikacji do mobilności na spotkania z partnerami z Grecji, Włoch i Portugalii.

1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań projektowych.

a) Bardzo dobre zachowanie oraz dobre wyniki w nauce

b) Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego

c) Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy

d) Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność.

e) Obecność na spotkaniach

f) Aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań projektowych

g) Terminowość realizacji przydzielonych zadań

h) Ważny dowód tożsamości

i) Brak przeciwwskazań medycznych.

2. Wyboru uczniów do mobilności dokonuje zespół rekrutacyjny.

3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej wg. ogólnych kryteriów kwalifikacji do mobliności.

6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.

7. Ani uczniowie ani ich rodzice nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego wyjedzie uczeń będący uczestnikiem projektu. Ostateczna decyzja należy do koordynatora projektu.

§8

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu Załącznik nr 2

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.

4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych w tym stałego kontaktu telefonicznego.

5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

· Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

· Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.

8.Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

9.W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.

11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora

12. Dodatkowe, własne wydatki uczestnicy wyjazdu pokrywają samodzielnie.

 

§9

Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach uczestników projektu

 

 

 1. W trakcie realizacji projektu, w pierwszym roku – maj 2018r. odbędzie się krótkoterminowa wymiana uczniów w Szkole Podstawowej w Rębkowie, podczas której rodziny uczniów biorących udział w projekcie mogą przyjąć dzieci z zagranicy uczestniczące w tej wymianie (razem przyjedzie 15 uczniów ze szkół partnerskich: 5 z Portugalii, 5 z Grecji i 5 z Włoch – z zachowaniem zasady równości płci).
 2. Rodzina przyjmująca zapewnia uczestnikowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:

 

 • odbiór gościa ze szkoły w dniu jego przyjazdu na wymianę i odwiezienie do szkoły w dniu jego odjazdu;
 • przywóz gościa na zaplanowane zajęcia i warsztaty oraz jego odbiór po ich zakończeniu (program będzie dostępny on-line na stronie internetowej szkoły);
 • zakwaterowanie, samodzielne miejsce do spania, a w przypadku gościa odmiennej płci samodzielne pomieszczenie dla niego, łazienka, pościel, ręczniki.;
 • wyżywienie, oprócz sytuacji, w których gość będzie przebywał pod opieką nauczycieli (śniadanie, obiadokolacja, kolacja);
 • możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji, wartości;
 • rodzice/opiekunowie prawni ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w deklaracji – Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 • uczniowie przyjmujący gości uczestniczą w większości działań zaplanowanych podczas krótkoterminowej wymiany uczniów.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.

 

 

regulamin-wyboru-uczniw-do-udziau-w-projekcie-rbkw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz