Przetarg nieograniczony na „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 600873-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

Urząd Gminy Garwolin: Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16 , 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): www.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.garwolin-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.garwolin-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
Numer referencyjny: TIP.271.68.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” Zakres rzeczowy zadania to budowa boiska lekkoatletycznego w skład którego wchodzą:  budowa bieżni okrężnej 4-torowa długości 333,333 mi nawierzchni z poliuretanu;  budowa 4 – torowej bieżni prosta o długości 130 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej;  budowa skoczni do skoku wzwyż w północnym polu D bieżni okrężnej;  budowa rzutni do pchnięcia kulą w południowym polu D bieżni okrężnej;  budowa dwustronnej skoczni do skoku w dali i trójskoku;  zakup wyposażenia lekkoatletycznego;  modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 45,0 x 90,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej;  wykonanie drenażu obiektu Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy. Przyjęto poziom posadowienia ±0,00 = +125,60 m n.p.m. jest to poziom linii odwodnienia liniowego bieżni okrężnej. Projektowana nawierzchnia bieżni – poliuretanowa syntetyczna typu SANDWICH grubości 14,5mm dostosowana do wymogów Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF). W projekcie przewiduje się pas bezpieczeństwa szer. 1 m o nawierzchni identycznej jak bieżnia. Pod całą płytą boiska lekkoatletycznego rozprowadzony jest system sączków drenażowych według opracowania części sanitarnej. Infrastruktura Techniczna: a) Odwodnienie boiska i instalacja wodociągowa: Wody opadowe i drenażowe z boiska odprowadzane będą do pobliskiej rzeczki Mierżączki poprzez studnię betonową, przelewową, studnię z zaworem burzowym oraz sieć studzienek Wavin rewizyjnych i osadnikowych wg. opracowania cz. Sanitarnej – Odwodnienie terenu. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej i drenażu wg opracowania operatu wodno- prawnego. W obrębie areny nie zaprojektowano instalacji teletechnicznej, niemniej jednak na wypadek, gdyby Inwestor w przyszłości chciał taką instalację wykonać, zaplanowano przepusty i studzienki w pełni umożliwiające jej realizację, bez uszkodzeń nawierzchni sportowej – według odrębnego opracowania. b) Oświetlenie boiska i zasilanie boiska: teren boiska ma zostać wyposażony w oświetlenie umożliwiające zajęcia i treningi po zapadnięciu zmroku. c) Instalacja teletechniczna: W obrębie areny zaplanowano przepusty i studzienki dla instalacji teletechnicznej. Powierzchnia terenu objętego projektem to 14.112 m2 Nawierzchnia sportowa syntetyczna z podziałem na grubości (pogrubienia na rozbiegach poszczególnych dyscyplin wg opracowania szczegółowego „GEOMETRIA ARENY”: nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 14 mm – 3028,60m2; *poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor ceglasty 1227 m2; poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor niebieski 1707,80m2; nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 20mm – 93,8m2;nawierzchnia z trawy naturalnej (boisko piłkarskie z wybiegami) – 4697,01m2 Nawierzchnia trawiasta naturalna wewnątrz bieżni bez płyty boiska : – 1198,34 m2 Nawierzchnia z trawy naturalnej boisko piłkarskie z wybiegami: 4708,80 m2 Nawierzchnia mineralna (piaskownice i rzutnia do pchnięcia kulą): – 301,77 m2 Nawierzchnia trawiasta poza bieżnią: – 4482,10 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej: 543,52 m2 Zarys odwodnienia na arenie: 58,34 m2 Na wyposażenie i sprzęt sportowy składać się będą następujące elementy: w konkurencji biegowej – chronometr z drukarką – 1 kpl. – bloki startowe wyczynowe z certyfikatem IAAF – 8 szt. – płotki wyczynowe do biegów przez płotki z certyfikatem – 50 szt. – pistolet startowy – 2 szt. – amunicja startowa 30 szt. – 1 kpl – przewód elektryczny na bębnie 150 mb – 1 kpl – stopery elektryczne z zapamiętywaniem 10 wyników, 0,01 s – 6 kpl – pałeczki sztafetowe wyczynowe 6 szt. – 1 kpl w konkurencji skok wzwyż – stojaki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem IAAF – 1 kpl – zeskok wyczynowy na stelażu z certyfikatem IAAF – 1 kpl – poprzeczki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem – 4 szt. – przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości – 1 szt. – pokrowiec na zeskok – 1 szt. w konkurencji skok w dal – belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę – 6 kpl – wkładki z plasteliną ze szpachelką do jej wyrównywania – 6 kpl – listwa do orientacyjnej oceny odległości skoku w dal – 1 kpl – znaczki oznaczające położenie belki – 1 kpl – sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni – 1 szt – pokrywa zabezpieczająca do belki – 6 szt w konkurencji pchnięcie kulą – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 7,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – stojak na kule – 1 szt. w konkurencji sprzęt pomiarowy, sędziowski, pomocniczy – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 10 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 30 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 100 m – 1 szt. – taśma miernicza parciana do odmierzania rozbiegu – 1 szt. – komplet znaczków odległościowych – 1 kpl. – znaczki do zaznaczania śladu skoku lub rzutu – 3 szt. – pręt do zaznaczania „0” stalowej taśmy – 1 szt. – kolorowa taśma samoprzylepna (oznaczenie rozbiegu) – 3 rolki – taśma parciana zer. 5 cm do wyznaczania linii sektora rzutów na nawierzchni trawiastej – 100 m sprzęt ogólny, pomocniczy – walec z gąbką do osuszania bieżni i rozbiegów – 1 szt. – wiatromierz elektroniczny – 1 szt. – szczotki, miotły do oczyszczania kół i rozbiegów – 8 szt. – wycieraczki do obuwia przy kołach do rzutów – 8 szt. – ściereczka do wycierania sprzętu – 8 szt. Sprzęt treningowy – piłka nożna – piłka nożna, rozmiar „4” – 15 szt. – piłka nożna, rozmiar „5’ – 15 szt. – tablica zmian zawodników – 2 szt. – uchylne chorągiewki, narożna – 12 szt. – bramki 7,32 x 2,44 m – 2 szt. Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy były konsultowane z PZLA. W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację projektową określającą zakres prac oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadanie zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) edycja 2017 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w roku 2017 następującego zakresu prac: robót ziemnych i przygotowawczych oraz warstw pod boisko piłkarskie oraz odwodnienia boiska lekkoatletycznego (min. 80% wszystkich robót). Do Wykonawcy należy uzyskanie certyfikatu zgodnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu. Wykonawca musi również skoordynować prace z Wykonawcą „Budowy oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” odnośnie kanalizacji teletechnicznej, która musi zostać wykonana w 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i wyznaczenia miejsc startów i linii mety dla biegów na prostej bieżni oraz dla biegów na bieżni okrężnej oraz malowanie oznakowania miejsc ustawienia płotków na bieżni boiska lekkoatletycznego dla konkurencji biegowych, z uwzględnieniem tych konkurencji boisko wykonane według załącznika do zaleceń Komisji Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Malowanie stadionu i zasad przedstawionych na „Planie oznakowania biegów” mgr inż. Marcin Zawada stan aktualności: czerwiec 2017 r.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111240-2
37400000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego lub stadionu i/lub infrastrukturą techniczną o wartości robót min. 2 000 000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 5 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego):  Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków  Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków.  Kierownik robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego lub stadionu i/lub infrastrukturą techniczną o wartości robót min. 2 000 000,00 złotych brutto – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. b) wykaz osób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale V ust. 1 2) c) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. c) Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 2 500 000,00 złotych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż:2.500.000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; 2) pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub poświadczona kopia ) – załącznik Wykonawcy, 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ; 4) dowód wniesienia wadium; 5) wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiący integralną część formularza oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80.000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); b) konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i całości zadania w związku z: – z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub – działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub – wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zbędnej zwłoki wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót lub, – koniecznością usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub, – wystąpieniem opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń itp., przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub, – innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. c) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; d) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak: – niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, – pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót, – pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 3. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 1. Prosimy o udostepnienie wszystkich załączników do SIWZ. W udostępnionych dokumentach brakuje załącznika nr 7 – wzór umowy i załącznika nr 8 – kosztorys ofertowy.

 

ODP: Wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej, natomiast kosztorys ofertowy ma zostać sporządzony na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) – Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

ODP: Tak, data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

 1. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w

szczególności:

klęski żywiołowe;

– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

– niewypały i niewybuchy;

– wykopaliska archeologiczne;

– odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

– odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

 1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

-wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

-konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

– przedłużającej się procedury wyboru oferty-  powyżej 30 dni

 1. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

– odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych

– protesty mieszkańców

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
 2. zmiany technologiczne, w szczególności:
 3. a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
 4. b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

 1. c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
 2. Zmiany osobowe

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

 1. Pozostałe zmiany

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

 1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

 

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania .

 

ODP: Powyższe zapisy są umieszczone we wzorze umowy. Na stronie internetowej został zamieszczony poprawiony wzór umowy.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

ODP: Wykonawca potwierdza, iż Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ opisują w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot umowy, oraz sporządzona przez niego oferta, obejmuje pełen zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w projekcie, STWiOR, jak również wszystkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania robót, a dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi załącznikami opisuje w sposób prawidłowy  przedmiot zamówienia.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

 

ODP: Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności przedmiotu umowy jak również wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowiązany do podania nazw firm podwykonawców, jeśli jest na etapie ich wyboru.

 

Mając na uwadze cel i funkcję przedmiotowego przepisu oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje się, iż wskazany wymóg dotyczy Podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych Podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w ofercie i są w danym momencie już znani Wykonawcy.

Taką interpretację tego przepisu prezentuje również Włodzimierz Dzierżanowski (artykuł Weryfikacja podwykonawców -Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) – wskazuje on, iż obowiązek wskazania firm Podwykonawców dotyczy jedynie Podwykonawców na danym etapie (w tym wypadku – sporządzania i składania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy są znani Wykonawcy i których dotyczy istniejący po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania określonych w ofercie części zamówienia.

 

ODP: Wykonawca zgodnie z Art. 36b ustawy PZP jest zobowiązany do podania nazw Podwykonawców  na etapie składania oferty.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową po stronie Wykonawcy jest uzyskanie świadectwa PZLA kat. V.

ODP: Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie świadectwa PZLA. Stadiony lekkoatletyczne niepełnowymiarowe nie mają kategorii. Projekt  na stadion lekkoatletyczny w Rudzie Talubskiej posiada uzgodnienia i pozytywną opinię Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA, aby po wybudowaniu i sprawdzeniu parametrów będzie dopuszczony do organizowania oficjalnych zawodów i będzie posiadał Świadectwo PZLA.

 1. Czy w celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymagania Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, dokumenty charakteryzujące oferowany produkt wymienione w dokumentacji projektowej „Opis Techniczny do Projektu” pkt 7.1 Charakterystyka nawierzchni?

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie postępowania przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań.

ODP:  Zamawiający wymaga złożenia dokumentów charakteryzujących oferowany produkt wraz z ofertą.

 1.      Wnosimy o zmianę wymagań dla nawierzchni syntetycznej na bieżnię typu sandwich w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych i dostosowanie ich do wymagań aktualnie obowiązującej normy DIN 18035-6 w zakresie:

– DOC po 24 godz. min 50 mg/l

– Rtęć (Hg) <0,001

– Cyna (Sn) < 0,04

 

ODP: Zmawiający wymaga, aby nawierzchnia syntetyczna na bieżnię posiadała parametry takie jak w dokumentacji projektowej.

 

 

 1.      Zamawiający wymaga aby system nawierzchni poliuretanowej  wynosił min 14 mm. Zwracamy uwagę, iż zaprojektowana nawierzchnia lekkoatletyczna to typ tzw. „sandwich” . Tego typu nawierzchnie lekkoatletyczne są certyfikowane przez IAAF a ich grubość to przeważnie 13 mm, gdzie wierzchnia warstwa  użytkowa nawierzchni wynosi  3- 4 mm.

Wnosimy zatem o dopuszczenie nawierzchni o grubości całkowitej min 13 mm.

 

ODP: Grubość nawierzchni poliuretanowych w certyfikacie produktowym IAAF, określa parametry (min grubość) przy których są spełnione wymagania stawiane przez IAAF. Jeżeli w certyfikacie jest podana grubość 13 mm to jest to średnia grubość wychodząca z pomiarów minimum  5ciu dostarczanych próbek do badań dla której parametry IAAF są spełnione. Tak więc grubość 13 mm jest wystarczająca jeśli z taką grubością został wystawiony certyfikat przez IAAF.

 

Natomiast  podczas realizacji to wykonawcy odpowiadają za ułożenie samej nawierzchni na obiekcie i zobowiązani są na wykonanie bieżni tak aby miała odpowiednią grubość oraz parametry zgodnie z IAAF i PZLA, takie jak min amortyzacja, odkształcenie pionowe, tarcie czy wytrzymałość na rozciąganie i inne.

Jeżeli nawierzchnia przy grubości 13 mm uzyskała certyfikat IAAF to świadczy o jej wysokiej jakości i jest wystarczająca do realizacji obiektów certyfikowanych przez PZLA oraz IAAF.

 

 1.      W dokumentacji projektowej przy opisie nawierzchni poliuretanowej (pkt 7.1 Opis Techniczny do Projektu), zapewne omyłkowo określono dwukrotnie wymagania dla tarcia kinetycznego.

Wnioskujemy o zmianę zapisów, gdzie w tabeli nr 1 powinien być określony współczynnik tarcia według wymagań IAAF, na poziomie od 0,50 do 0,55.

 

ODP: Zawiewający wyjaśnia, iż parametry w dokumentacji projektowej zostały określone poprawnie

 1. Prosimy o załączenie przedmiaru robót sanitarnych. Zamawiający w odpowiedziach załączył tylko przedmiar robót budowlany.

 ODP:  Przedmiar został zamieszczony na stronie internetowej.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie zadania będzie kosztorysowe.

ODP: Rozliczenie zadania będzie kosztorysowe.

 1. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

– za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,

– za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy

– z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych

– z tytułu odstąpienia od umowy z winy niezależnej od Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

 

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

 

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie.

 

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przysługujących Zamawiającemu do 20% wartości umowy.

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

– bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy

– odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

– zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

– opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy.

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Wnosimy o zmianę zapisów w § 9 ust. 3 projektu umowy z:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 5 ust 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art 145 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.).”

na:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 5 ust 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art 145 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.).”

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 

 1. Wnosimy o zmianę zapisów w § 9 ust. 2 projektu umowy z:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 100 %

dofinansowania wraz z odsetkami utraconego na skutek nie uzyskania certyfikatu

PZLA.”

na

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 %

dofinansowania wraz z odsetkami utraconego, tj. w wysokości (wskazać kwotę dofinansowania) na skutek nie uzyskania certyfikatu PZLA z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

 

ODP: Zamawiający na chwile obecną pozyskał dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł, jednakże kwota ta może ulec zmianie po postępowaniu przetargowym. 

 

 1. Z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe, wnosimy o stosowną zmianę zapisów w § 5 projektu umowy, a w szczególności w ust. 3 i 4, które mają zastosowanie przy wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe jest:

1) Ustalane na podstawie zestawienia planowanych robót i przewidywanych kosztów, przez ustalenie elementów jednostkowych istotnych dla kalkulacji; w praktyce ustalane na podstawie kosztorysu powykonawczego , a więc po zakończeniu i odbiorze robót

2) W sytuacji zmiany ceny lub stawek przyjętych w obliczeniu kosztorysowym w toku wykonywania robót w wyniku zarządzenia właściwego organu państwowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia kosztorysowego. Nie dotyczy to jednak należności już uiszczonej za materiały i robociznę, przed zmianą cen i stawek

3) Podwyższenie wynagrodzenia ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych:

 1. a) gdy zestawienie kosztorysowe sporządził inwestor, wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia; wykonawca traci takie prawo, jeśli wykonał roboty dodatkowe bez zgody inwestora
 2. b) gdy zestawienie sporządził wykonawca, może on żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Prosimy o wskazanie w jakim terminie będą regulowane płatności za wykonanie części przedmiotu umowy?

 

ODP: Płatności regulowane będą w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń etapu przedmiotu umowy przez komisję Zamawiającego lub od daty wystawienia faktury, gdy jest ona późniejsza od daty odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia płatnością rachunku bankowego Zamawiającego. został wprowadzony nowy zapis w umowie.

 

 

 1. Wnosimy o usunięcie całego zapisu z § 9 ust. 4 projektu umowy, gdyż tak ukształtowane zapisy są wprost niezgodne z art. 483 Kodeksu Cywilnego. Wskazane postanowienia wykraczają poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody umów, o której mowa w art. 3531 kodeksu cywilnego, gdyż kształtują treść stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego.

Zasada swobody umów doznaje ograniczeń w szczególności w związku z celem i treścią stosunku prawnego oraz zakazem używania swego prawa podmiotowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego. Jak wskazano w wyroku KIO z 27 grudnia 2011 r. (sygn. akt KIO 2649/11): „to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy. Nie oznacza to jednak; że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje”.

 

Kwestia kumulacji kar umownych była wielokrotnie przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. Poniżej przedstawiamy kilka interesujących orzeczeń na ten temat:

 • Jak wyjaśnił SN wyroku z 24 maja 2012 r, V CSK 260/11:

„Kara umowna może być przewidziana zarówno, za szkodę spowodowaną, ogólnie ujętym, nienależytym wykonaniem zobowiązania, jak również za szkodę spowodowaną poszczególnymi przejawami nienależytego wykonania zobowiązania, np. za opóźnienie albo zwłokę w spełnieniu świadczenia. Niewykonanie zobowiązania nie może być zarazem postacią nienależytego wykonania zobowiązania. O nienależytym wykonaniu zobowiązania można mówić jedynie do chwili, gdy strony łączy węzeł obligacyjny, a wynikające z niego obowiązki były wykonywane nienależycie, np. co do miejsca, jakości, czy terminu spełnienia świadczenia. Jeżeli następuje odstąpienie od umowy dochodzi do niewykonania zobowiązania. Przesądził o tym sam ustawodawca, który w art. 494 KC, przyjął, że w razie odstąpienia od umowy, strona, która odstąpiła od umowy, może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że skoro nienależyte wykonania zobowiązania nie jest zarazem niewykonaniem zobowiązania również nie zachodzi tożsamość pomiędzy szkodą doznaną przez stronę umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowiązania pochłania szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania, w tym więc szkodę doznaną przez stronę do czasu odstąpienia od umowy. Zatem, jeżeli umowa przewiduje odrębną karę umowną „na wypadek odstąpienia od umowy” („w związku z odstąpieniem od umowy”), to jest to kara umowna za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, której częścią jest szkoda, wcześniej doznana, na skutek nienależytego wykonania zobowiązania.

Wobec tego nie można przyjąć, aby w takim przypadku strona mogła żądać kary umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz kary umownej za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania.”

 • Podobnie orzekł SN w wyroku z 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10:

„Kara umowna za nienależyte wykonanie zobowiązania należy się wierzycielowi w razie jej zastrzeżenia, gdy świadczenie zostało wprawdzie spełnione przez dłużnika, ale w sposób nienależyty, tzn. gdy zaistniała rozbieżność między zakresem zaspokojenia wierzyciela przewidzianym w treści zobowiązania a zaspokojeniem uzyskanym w rzeczywistości. Rozbieżność ta może dotyczyć takich elementów wykonania należytego, jak termin świadczenia, wykonawca świadczenia, miejsce świadczenia czy jakość świadczenia. Obowiązek zapłaty kary umownej zastrzeżonej za niewykonanie zobowiązania powstaje, gdy zobowiązanie nie zostało wykonane, a zatem gdy dłużnik nie spełnił świadczenia, które zgodnie z treścią zobowiązania należy się wierzycielowi, przy czym nastąpiło to z powodu okoliczności, za które dłużnik odpowiada.

Spełnienie jedynie części świadczenia jest równoznaczne z niespełnieniem świadczenia, a tym samym z niewykonaniem zobowiązania. Dlatego nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania.”

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Wnosimy o stosowną zmianę zapisów w § 14 ust. 1 projektu umowy, tj.:

„Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 5 ust. 1 udziela

Zamawiającemu ………. (min.3) letniej gwarancji i ………….(min.3) letniej rękojmi na

przedmiot umowy t. j. na wbudowane materiały i …….(min.3) letniej gwarancji na

urządzenia oraz sprzęt oraz …….(min. 3) letniej gwarancji na okres serwisowania

urządzeń i sprzętu zgodnie z ofertą Wykonawcy.”,

gdyż są one niespójne z zapisami z Rozdziału III ust. 9 SIWZ, które brzmią:

„Minimalny wymagany okres gwarancji na:

 1. Roboty budowlane: min. 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.
 2. wyposażenie lekkoatletyczne: min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, materiały i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 36 m-cy począwszy od dnia zakończenia realizacji zamówienia i podpisania protokołu końcowego  – wydłużenie okresu gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert. Do oceny ofert będzie brane wymagany okres gwarancji wpisany w rozdziale III pkt. 9 a). (roboty budowlane). (…)”

ODP: Umowa w powyższym zakresie została zmieniona

 

 1. Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych ,,za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”.

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności „).

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w § 9 projektu umowy:

– ust. 1 pkt 1 i 2 z 0,2% na 0,1%

– ust. 1 pkt 3 z 10% na 5%

– ust. 1 pkt 4-5, 9 z 0,2% na 0,1% wynagrodzenia należnego podwykonawcy

– ust. 1 pkt 6-8 z 0,8% na 0,2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy

– ust. 1 pkt 10 z 1% na 0,2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy

 

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 1. Zamawiający w opisie do projektu podaje parametry nawierzchni poliuretanowej Conipour SW:

Tabela nr 1 to zawężone wyniki badań IAAF – CONIPUR SW

Tabela nr 2 to zawężone wyniki badań rekomendacji ITB – CONIPUR SW

Tabela nr 3 to niezgodne wartości z aktualną normą DIN 18035-6:2014 – CONIPUR SW

 

w takim przypadku parametry może spełnić tylko jeden producent – Conipur. Taki sposób opisania parametrów tzn kopia badań konkretnej nawierzchni nie jest zgodna z prawem, poza tym oczywiści nie ma możliwości zaoferowania produktu równoważnego bądź lepszego.

W stosunku co do tabeli (nr 3) pierwiastków śladowych czyli bezpieczeństwa użytkowania nawierzchni pod kątem jej toksyczności Zamawiający wymaga nieaktualnych wyników z nieaktualnej już normy (Nata bene obecna tabelka jest kopią badań conipur SW, który jak widać nie spełnia obecnie obowiązującej normy dot. bezpiecznej zawartości pierwiastków śladowych).

W związku z tym prosimy o dostosowanie wymogów przetargu do obecnie obowiązujących wymagań i przepisów.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia ma bezpośrednie odniesienie do Wymagań Technicznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA .

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia  za pomocą cech technicznych, przy użyciu  dokładnych i jasnych parametrów i określeń. Ponadto, jak wskazuje orzecznictwo  w tym zakresie. m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Rozwój technologii, a w ślad za tym postęp w produkcji sztucznej nawierzchni kolejnych generacji daje Zamawiającemu  prawo wymagania od wykonawców dostarczania produktu o pożądanych przez niego parametrach w nowoczesnej technologii.  W tym zakresie Zamawiający kieruje się potrzebą realizowanej inwestycji, celowością i ekonomiką wydatkowania środków publicznych i wykorzystaniem w przyszłości obiektu sportowego”. Pragniemy podkreślić, iż stadion ma charakter obiektu gminnego i będzie wykorzystywany do imprez sportowych, obejmujących swoim zasięgiem co najmniej obszar gminy a nawet jako obiekt, który ma uzyskać świadectwo PZLA , umożliwiającym ubieganie się o organizację imprez sportowych wyższej rangi mistrzowskiej.

Określenie takich a nie innych parametrów nawierzchni  jest podyktowane troską o uzyskanie trwałej nawierzchni zapewniającej wieloletnią i bezawaryjną  eksploatacje. Inwestycja jest finansowana ze środków Ministerstwa  Sportu i Turystyki oraz środków publicznych co uzasadnia żądanie jak najwyższej jakości robót oraz materiałów wykorzystywanych  do jej realizacji. Nawierzchnia projektowanej bieżni ze względu na intensywne użytkowanie i ogólną dostępność musi wykazywać się dużą trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia, oraz odpornością. Zrealizowany z obiekt ma zapewnić jego wieloletnie użytkowanie bez konieczności narażania się na usuwanie usterek. Dlatego w interesie publicznym leży, aby zadanie zrealizować w sposób i przy użyciu materiałów pozwalających zachować wysoką jakość inwestycji.

Zamawiający nie podziela w tej kwestii argumentacji jakoby opisał konkretną nawierzchnię konkretnej firmy. W przypadku podania minimalnych wymagań dla nawierzchni syntetycznej na bieżnię Zamawiający wskazał parametry minimalne lub przedziały, bez podawania nazwy konkretnego producenta.  Wszystkie wymagane parametry określa norma PN-EN 14877:2014 oraz wymagania IAAF. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby mógł uzyskać świadectwo PZLA  na którym będą rozgrywane zawody rangi mistrzowskiej czy mitingi krajowe . Wykonany obiekt musi więc spełniać wymagania określone przepisami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekkoatletycznych IAAF i Polskiego związku Lekkiej Atletyki jak również być wykonany według wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki o której to instytucji dofinansowanie się ubiega. Ministerialny  program przedstawia jasne wytyczne i cele programowe, którymi jest przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym.  Opierając się na dokumentach PZLA pragniemy zauważyć, iż w dokumencie opublikowanym w maju 2017 roku przez PZLA, który powinien być traktowany jako szereg zaleceń, zawarto min: Cyt.:  Zapisy w dokumentacji przetargowej (SIWZ) dot. opisu przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z zapisami w uzgodnionym z Komisją projekcie.

Na rynku funkcjonują podmioty zdolne wyprodukować i dostarczyć produkty spełniające wymagania minimalne postawione przez Zamawiającego a wskazane parametry mają na celu uzyskanie nawierzchni spełniającej określone potrzeby Zamawiającego i utrzymanie całości inwestycji na określonym poziomie. Przywołać w tym miejscu  można argumentację opartą na orzecznictwie sygn.. akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby , żądając produktu  o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z opinią prawną UZP „określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Zwracamy uwagę, iż PZLA w swoich wytycznych dotyczących najnowszych wymagań ujętych w dokumencie PROCEDURA OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW ORAZ WYDAWANIA ŚWIADECTW PZLA OBIEKTOM LEKKOATLETYCZNYM jednoznacznie zaleca aby cyt.:  „sprawa wyboru rodzaju nawierzchni (z uwzględnieniem przedstawionych w pliku „Kategorie stadionów” wymagań, w przypadku ubiegania się o organizację zawodów rangi mistrzostw Polski) i kontroli prawidłowości jej położenia należy do inwestora, który dokonuje wyboru m.in. w oparciu o swoje możliwości finansowe. Inwestorzy i projektanci, dokonując w projekcie opisu nawierzchni mogą, wg własnego uznania, ustalić zawężony zakres parametrów wymaganej nawierzchni i przedstawić dodatkowe wymagania gwarantujące np. bezpieczeństwo ekologiczne…”.

 

Jednocześnie w celu dostosowania zapisów do obowiązujących norm, zmienia się wymaganie dotyczące zawartości związków chemicznych a oferowana nawierzchnia typu sandwich ma spełniać wymagania według aktualnej normy DIN 18035-6: 2014.

 

 

 1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.10.2017, wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie możliwości zaoferowania nawierzchni typu sandwich o grubości min 13 mm. Brak zgody  Zamawiającego uniemożliwia zaoferowanie ponad dwudziestu nawierzchni typu „sandwich” jakie są ujęte na liście IAAF i posiadają aktualne certyfikaty IAAF.

Ponadto według europejskiej normy PN EN 14877:2014, na zgodność z którą raport należy dostarczyć wraz z ofertą, wymaga się aby nawierzchnie lekkoatletyczne miały grubość minimum 10 mm. Niezrozumiałym jest więc brak dopuszczenia nawierzchni o milimetr cieńszych, tj min 13 mm spełniających wszystkie pozostałe wymagania i parametry określone w dokumentacji projektowej, co poszerzyłoby konkurencyjność postępowania.

 

Wnioskujemy więc o zmianę zapisów i dopuszczenie nawierzchni o grubości minimalnej 13 mm.

 

ODP: Grubość nawierzchni poliuretanowych w certyfikacie produktowym IAAF, określa parametry (min grubość) przy których są spełnione wymagania stawiane przez IAAF. Jeżeli w certyfikacie jest podana grubość 13 mm to jest to średnia grubość wychodząca z pomiarów minimum  5ciu dostarczanych próbek do badań dla której parametry IAAF są spełnione. Tak więc grubość 13 mm jest wystarczająca jeśli z taką grubością został wystawiony certyfikat przez IAAF.

 

Natomiast  podczas realizacji to wykonawcy odpowiadają za ułożenie samej nawierzchni na obiekcie i zobowiązani są na wykonanie bieżni tak aby miała odpowiednią grubość oraz parametry zgodnie z IAAF i PZLA, takie jak min amortyzacja, odkształcenie pionowe, tarcie czy wytrzymałość na rozciąganie i inne.

Jeżeli nawierzchnia przy grubości 13 mm uzyskała certyfikat IAAF to świadczy o jej wysokiej jakości i jest wystarczająca do realizacji obiektów certyfikowanych przez PZLA oraz IAAF.

 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy studzienka S4 ma być 315, czy 425 ? Na przekrojach po trasie jest różnie opisana.

ODP: Studzienka S4 – fi 425mm        

 1. Czy projektowana rura drenarska to 92/80, czy 80/72 ? Prosimy o potwierdzenie, że ma być w oplocie z geowłókniny i może być dowolnego producenta ?

ODP: Rura drenarska o średnicy zewn. 80mm w oplocie z geowłókniny, producent z certyfikatem jakości ISO 9001:2000 oraz certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji pozwalającym na stosowanie znaku CE.

 1.   Prosimy o informację, czy rowki drenarskie mają być od góry też zamknięte geowłókniną ?

Prosimy o podanie gramatury geowłókniny. Prosimy o podanie frakcji, grubości i rodzaju kruszywa zasypowego drenażu.

ODP: geowłóknina – gramatura 300 g/m2

kruszywo zasypowe drenażu – otoczaki, frakcji 16-32mm, ok.31cm

Zgodnie ze schematami układania rur drenarskich przedstawionym w opisie punkt 3. Roboty ziemne.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie liniowe typu Sport w całości ma być wykonane z koryt szczelinowych, może być wykonane z tworzywa lub polimerobetonu, dowolnego producenta z certyfikatem IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych. Czy projektowane odwodnienie na fragmencie bieżni prostej poza bieżnią okólną ma  być takie same ?

ODP: Odwodnienie liniowe typu Sport w całości ma być wykonane z koryt szczelinowych zgodnie z certyfikatem IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych. Odwodnienie na fragmencie bieżni prostej poza bieżnią okólną zgodnie z projektem.

 

 1. Prosimy o podanie typów i klas włazów studzienek. Na przekrojach po trasie nie podano.

ODP:

 S1 (bet. DN1200) -właz Dn600, klasa A15,

S2, S3- (tw. Sztuczne fi1000) -właz Dn600, klasa A15,

S4, S5, S6, S7- (tw. Sztuczne fi4250) – właz Dn400, klasa A15 zabezpieczone natryskiem z kauczuku

Od D1 do D12 – (tw. Sztuczne fi315) – właz Dn300, klasa A15 zabezpieczone natryskiem z kauczuku

 

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie tradycyjnych szczelnych studni betonowych fi 1000 zamiast kosztownych studni fi 1000 Wavin Tegra ?

 ODP: Zgodnie z projektem.

 

 1. Prosimy o podanie klasy betonu wylotu kanalizacji fi 160.

ODP: Beton klasy C30/37 o wodoodporności klasy W6 i mrozoodporności klasy F150.

 

 1. Wykaz podstawowych materiałów w zakresie sieci sanitarnych ujęty w opisie technicznym jest niezgodny z załączoną dokumentacją graficzną. Prosimy o zamieszczenie zweryfikowanego wykazu.

ODP: Załączono.

 

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz