Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500050251-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.

Urząd Gminy Garwolin: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 584312-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TIP.271.53.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin w placówkach oświatowych na terenie gminy Garwolin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ich dostawę na miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa w Michałówce i Szkoła Podstawowa Wola Rębkowska, Szkoła Podstawowa Rębków, Szkoła Podstawowa Wola Władysławowska, Szkołę Podstawowa Ruda Talubska, także instalację sprzętu w szkołach, (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze, (jeśli jest to wymagane). Zamówienie jest podzielone na następujące części: Część I – „Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzęt naukowy i specjalistyczny” Część II – „Dostawa pomocy dydaktycznych – plansze, książki, gry” Dostawa pomocy dydaktycznych 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne określone w załączniku nr 6 i 7 Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla każdej części) należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu tj. Szkoła Podstawowa w Michałówce i Szkoła Podstawowa Wola Rębkowska, Szkoła Podstawowa Rębków, Szkoła Podstawowa Wola Władysławowska, Szkołę Podstawowa Ruda Talubska 2) Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – cz I – sprzęt naukowy i specjalistyczny oraz załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia – cz II – plansze, książki, gry. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta. 4) Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą. 5) Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6) Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim. 7) Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 39162110-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzęt naukowy i specjalistyczny”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28353.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Szkół B. Grzegorczuk, A. Ostojska S.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Zdanowskiego 1 lok. 127
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27433.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27433.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27433
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych – plansze, książki, gry”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11156.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Szkół B. Grzegorczuk, A. Ostojska S.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Zdanowskiego 1 lok. 127
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14225.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14225.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14225.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zostaw komentarz