Przetarg nieograniczony na „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 610605-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.

Urząd Gminy Garwolin: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16 , 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): www.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.garwolin-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
www.garwolin-gmina.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”
Numer referencyjny: TIP.271.79.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” Zakres rzeczowy zadania to budowa boiska lekkoatletycznego w skład którego wchodzą:  budowa bieżni okrężnej 4-torowa długości 333,333 mi nawierzchni z poliuretanu;  budowa 4 – torowej bieżni prosta o długości 130 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej;  budowa skoczni do skoku wzwyż w północnym polu D bieżni okrężnej;  budowa rzutni do pchnięcia kulą w południowym polu D bieżni okrężnej;  budowa dwustronnej skoczni do skoku w dali i trójskoku;  zakup wyposażenia lekkoatletycznego;  modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 45,0 x 90,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej;  wykonanie drenażu obiektu Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy. Przyjęto poziom posadowienia ±0,00 = +125,60 m n.p.m. jest to poziom linii odwodnienia liniowego bieżni okrężnej. Projektowana nawierzchnia bieżni – poliuretanowa syntetyczna typu SANDWICH grubości 14,5mm dostosowana do wymogów Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF). W projekcie przewiduje się pas bezpieczeństwa szer. 1 m o nawierzchni identycznej jak bieżnia. Pod całą płytą boiska lekkoatletycznego rozprowadzony jest system sączków drenażowych według opracowania części sanitarnej. Infrastruktura Techniczna: a) Odwodnienie boiska i instalacja wodociągowa: Wody opadowe i drenażowe z boiska odprowadzane będą do pobliskiej rzeczki Mierżączki poprzez studnię betonową, przelewową, studnię z zaworem burzowym oraz sieć studzienek Wavin rewizyjnych i osadnikowych wg. opracowania cz. Sanitarnej – Odwodnienie terenu. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej i drenażu wg opracowania operatu wodno- prawnego. W obrębie areny nie zaprojektowano instalacji teletechnicznej, niemniej jednak na wypadek, gdyby Inwestor w przyszłości chciał taką instalację wykonać, zaplanowano przepusty i studzienki w pełni umożliwiające jej realizację, bez uszkodzeń nawierzchni sportowej – według odrębnego opracowania. b) Oświetlenie boiska i zasilanie boiska: teren boiska ma zostać wyposażony w oświetlenie umożliwiające zajęcia i treningi po zapadnięciu zmroku. c) Instalacja teletechniczna: W obrębie areny zaplanowano przepusty i studzienki dla instalacji teletechnicznej. Powierzchnia terenu objętego projektem to 14.112 m2 Nawierzchnia sportowa syntetyczna z podziałem na grubości (pogrubienia na rozbiegach poszczególnych dyscyplin wg opracowania szczegółowego „GEOMETRIA ARENY”: nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 14 mm – 3028,60m2; *poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor ceglasty 1227 m2; poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor niebieski 1707,80m2; nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 20mm – 93,8m2;nawierzchnia z trawy naturalnej (boisko piłkarskie z wybiegami) – 4697,01m2 Nawierzchnia trawiasta naturalna wewnątrz bieżni bez płyty boiska : – 1198,34 m2 Nawierzchnia z trawy naturalnej boisko piłkarskie z wybiegami: 4708,80 m2 Nawierzchnia mineralna (piaskownice i rzutnia do pchnięcia kulą): – 301,77 m2 Nawierzchnia trawiasta poza bieżnią: – 4482,10 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej: 543,52 m2 Zarys odwodnienia na arenie: 58,34 m2 Na wyposażenie i sprzęt sportowy składać się będą następujące elementy: w konkurencji biegowej – chronometr z drukarką – 1 kpl. – bloki startowe wyczynowe z certyfikatem IAAF – 8 szt. – płotki wyczynowe do biegów przez płotki z certyfikatem – 50 szt. – pistolet startowy – 2 szt. – amunicja startowa 30 szt. – 1 kpl – przewód elektryczny na bębnie 150 mb – 1 kpl – stopery elektryczne z zapamiętywaniem 10 wyników, 0,01 s – 6 kpl – pałeczki sztafetowe wyczynowe 6 szt. – 1 kpl w konkurencji skok wzwyż – stojaki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem IAAF – 1 kpl – zeskok wyczynowy na stelażu z certyfikatem IAAF – 1 kpl – poprzeczki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem – 4 szt. – przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości – 1 szt. – pokrowiec na zeskok – 1 szt. w konkurencji skok w dal – belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę – 6 kpl – wkładki z plasteliną ze szpachelką do jej wyrównywania – 6 kpl – listwa do orientacyjnej oceny odległości skoku w dal – 1 kpl – znaczki oznaczające położenie belki – 1 kpl – sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni – 1 szt – pokrywa zabezpieczająca do belki – 6 szt w konkurencji pchnięcie kulą – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 7,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – stojak na kule – 1 szt. w konkurencji sprzęt pomiarowy, sędziowski, pomocniczy – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 10 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 30 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 100 m – 1 szt. – taśma miernicza parciana do odmierzania rozbiegu – 1 szt. – komplet znaczków odległościowych – 1 kpl. – znaczki do zaznaczania śladu skoku lub rzutu – 3 szt. – pręt do zaznaczania „0” stalowej taśmy – 1 szt. – kolorowa taśma samoprzylepna (oznaczenie rozbiegu) – 3 rolki – taśma parciana zer. 5 cm do wyznaczania linii sektora rzutów na nawierzchni trawiastej – 100 m sprzęt ogólny, pomocniczy – walec z gąbką do osuszania bieżni i rozbiegów – 1 szt. – wiatromierz elektroniczny – 1 szt. – szczotki, miotły do oczyszczania kół i rozbiegów – 8 szt. – wycieraczki do obuwia przy kołach do rzutów – 8 szt. – ściereczka do wycierania sprzętu – 8 szt. Sprzęt treningowy – piłka nożna – piłka nożna, rozmiar „4” – 15 szt. – piłka nożna, rozmiar „5’ – 15 szt. – tablica zmian zawodników – 2 szt. – uchylne chorągiewki, narożna – 12 szt. – bramki 7,32 x 2,44 m – 2 szt. Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy były konsultowane z PZLA. W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację projektową określającą zakres prac oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadanie zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) edycja 2017 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w roku 2017 następującego zakresu prac: robót ziemnych i przygotowawczych oraz warstw pod boisko piłkarskie oraz odwodnienia boiska lekkoatletycznego (min. 80% wszystkich robót). Do Wykonawcy należy uzyskanie certyfikatu zgodnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu. Wykonawca musi również skoordynować prace z Wykonawcą „Budowy oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” odnośnie kanalizacji teletechnicznej, która musi zostać wykonana w 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i wyznaczenia miejsc startów i linii mety dla biegów na prostej bieżni oraz dla biegów na bieżni okrężnej oraz malowanie oznakowania miejsc ustawienia płotków na bieżni boiska lekkoatletycznego dla konkurencji biegowych, z uwzględnieniem tych konkurencji boisko wykonane według załącznika do zaleceń Komisji Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Malowanie stadionu i zasad przedstawionych na „Planie oznakowania biegów” mgr inż. Marcin Zawada stan aktualności: czerwiec 2017 r.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111240-2
37400000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego lub stadionu i/lub infrastrukturą techniczną o wartości robót min. 2 000 000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 5 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego):  Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków  Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków.  Kierownik robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego lub stadionu i/lub infrastrukturą techniczną o wartości robót min. 2 000 000,00 złotych brutto – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. b) wykaz osób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale V ust. 1 2) c) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. c) Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 2 500 000,00 złotych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż:2.500.000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) dokumenty charakteryzujące oferowany produkt wymienione w dokumentacji projektowej „Opis Techniczny do Projektu” pkt 7.1 Charakterystyka nawierzchni.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; 2) pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub poświadczona kopia ) – załącznik Wykonawcy, 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ; 4) dowód wniesienia wadium; 5) wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiący integralną część formularza oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80.000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); b) konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i całości zadania w związku z: – z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub – działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub – wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zbędnej zwłoki wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót lub, – koniecznością usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub, – wystąpieniem opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń itp., przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub, – innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. c) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; d) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak: – niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, – pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót, – pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 3. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-16, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pytania i odpowiedzi

 1. W związku z rozbieżnościami w zapisach dokumentacji projektowej oraz SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż żądana przez Zamawiającego grubość nawierzchni poliuretanowej typu sandwich to min 13 mm (zgodnie z SST – nawierzchnie)?

ODP: Grubość nawierzchni poliuretanowych w certyfikacie produktowym IAAF, określa parametry (min grubość) przy których są spełnione wymagania stawiane przez IAAF. Jeżeli w certyfikacie jest podana grubość 13 mm to jest to średnia grubość wychodząca z pomiarów minimum  5ciu dostarczanych próbek do badań dla której parametry IAAF są spełnione. Tak więc grubość 13 mm jest wystarczająca jeśli z taką grubością został wystawiony certyfikat przez IAAF.

 

Natomiast  podczas realizacji to wykonawcy odpowiadają za ułożenie samej nawierzchni na obiekcie i zobowiązani są na wykonanie bieżni tak aby miała odpowiednią grubość oraz parametry zgodnie z IAAF i PZLA, takie jak min amortyzacja, odkształcenie pionowe, tarcie czy wytrzymałość na rozciąganie i inne.

Jeżeli nawierzchnia przy grubości 13 mm uzyskała certyfikat IAAF to świadczy o jej wysokiej jakości i jest wystarczająca do realizacji obiektów certyfikowanych przez PZLA oraz IAAF.

 

 

 1.      Wnosimy o zmianę wymagań dla nawierzchni syntetycznej na bieżnię typu sandwich w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych i dostosowanie ich do wymagań aktualnie obowiązującej normy DIN 18035-6 w zakresie:

– DOC po 24 godz. min 50 mg/l

– Rtęć (Hg) <0,001

– Cyna (Sn) < 0,04

 

ODP: Zmawiający wymaga, aby nawierzchnia syntetyczna na bieżnię posiadała parametry takie jak w dokumentacji projektowej.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) – Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

ODP: Tak, data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

ODP: Wykonawca potwierdza, iż Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ opisują w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot umowy, oraz sporządzona przez niego oferta, obejmuje pełen zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w projekcie, STWiOR, jak również wszystkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania robót, a dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi załącznikami opisuje w sposób prawidłowy  przedmiot zamówienia.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

ODP: Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności przedmiotu umowy jak również wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowiązany do podania nazw firm podwykonawców, jeśli jest na etapie ich wyboru.

 

Mając na uwadze cel i funkcję przedmiotowego przepisu oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje się, iż wskazany wymóg dotyczy Podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych Podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w ofercie i są w danym momencie już znani Wykonawcy.

Taką interpretację tego przepisu prezentuje również Włodzimierz Dzierżanowski (artykuł Weryfikacja podwykonawców -Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) – wskazuje on, iż obowiązek wskazania firm Podwykonawców dotyczy jedynie Podwykonawców na danym etapie (w tym wypadku – sporządzania i składania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy są znani Wykonawcy i których dotyczy istniejący po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania określonych w ofercie części zamówienia.

ODP: Wykonawca zgodnie z Art. 36b ustawy PZP jest zobowiązany do podania nazw Podwykonawców  na etapie składania oferty.

 

 

 1. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie świadectwa PZLA. Której kategorii?

ODP: Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie świadectwa PZLA. Stadiony lekkoatletyczne niepełnowymiarowe nie mają kategorii. Projekt  na stadion lekkoatletyczny w Rudzie Talubskiej posiada uzgodnienia i pozytywną opinię Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA, aby po wybudowaniu i sprawdzeniu parametrów będzie dopuszczony do organizowania oficjalnych zawodów i będzie posiadał Świadectwo PZLA.

 

 

 1. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

– za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,

– za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy

– z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych

– z tytułu odstąpienia od umowy z winy niezależnej od Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

 

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

 

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie.

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przysługujących Zamawiającemu do 20% wartości umowy.

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

– bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy

– odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

– zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

– opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy.

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Wnosimy o zmianę zapisów w § 9 ust. 3 projektu umowy z:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 5 ust 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art 145 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.).”

na:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 5 ust 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art 145 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.).”

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe, wnosimy o stosowną zmianę zapisów w § 5 projektu umowy, a w szczególności w ust. 3 i 4, które mają zastosowanie przy wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe jest:

1) Ustalane na podstawie zestawienia planowanych robót i przewidywanych kosztów, przez ustalenie elementów jednostkowych istotnych dla kalkulacji; w praktyce ustalane na podstawie kosztorysu powykonawczego , a więc po zakończeniu i odbiorze robót

2) W sytuacji zmiany ceny lub stawek przyjętych w obliczeniu kosztorysowym w toku wykonywania robót w wyniku zarządzenia właściwego organu państwowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia kosztorysowego. Nie dotyczy to jednak należności już uiszczonej za materiały i robociznę, przed zmianą cen i stawek

3) Podwyższenie wynagrodzenia ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych:

 1. a) gdy zestawienie kosztorysowe sporządził inwestor, wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia; wykonawca traci takie prawo, jeśli wykonał roboty dodatkowe bez zgody inwestora
 2. b) gdy zestawienie sporządził wykonawca, może on żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 

 1. Prosimy o wskazanie w jakim terminie będą regulowane płatności za wykonanie części przedmiotu umowy?

ODP: Płatności regulowane będą w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń etapu przedmiotu umowy przez komisję Zamawiającego lub od daty wystawienia faktury, gdy jest ona późniejsza od daty odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia płatnością rachunku bankowego Zamawiającego. został wprowadzony nowy zapis w umowie.

 

 

 1. Wnosimy o usunięcie całego zapisu z § 9 ust. 4 projektu umowy, gdyż tak ukształtowane zapisy są wprost niezgodne z art. 483 Kodeksu Cywilnego. Wskazane postanowienia wykraczają poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody umów, o której mowa w art. 3531 kodeksu cywilnego, gdyż kształtują treść stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego.

Zasada swobody umów doznaje ograniczeń w szczególności w związku z celem i treścią stosunku prawnego oraz zakazem używania swego prawa podmiotowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego. Jak wskazano w wyroku KIO z 27 grudnia 2011 r. (sygn. akt KIO 2649/11): „to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy. Nie oznacza to jednak; że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje”.

 

Kwestia kumulacji kar umownych była wielokrotnie przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. Poniżej przedstawiamy kilka interesujących orzeczeń na ten temat:

 • Jak wyjaśnił SN wyroku z 24 maja 2012 r, V CSK 260/11:

„Kara umowna może być przewidziana zarówno, za szkodę spowodowaną, ogólnie ujętym, nienależytym wykonaniem zobowiązania, jak również za szkodę spowodowaną poszczególnymi przejawami nienależytego wykonania zobowiązania, np. za opóźnienie albo zwłokę w spełnieniu świadczenia. Niewykonanie zobowiązania nie może być zarazem postacią nienależytego wykonania zobowiązania. O nienależytym wykonaniu zobowiązania można mówić jedynie do chwili, gdy strony łączy węzeł obligacyjny, a wynikające z niego obowiązki były wykonywane nienależycie, np. co do miejsca, jakości, czy terminu spełnienia świadczenia. Jeżeli następuje odstąpienie od umowy dochodzi do niewykonania zobowiązania. Przesądził o tym sam ustawodawca, który w art. 494 KC, przyjął, że w razie odstąpienia od umowy, strona, która odstąpiła od umowy, może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że skoro nienależyte wykonania zobowiązania nie jest zarazem niewykonaniem zobowiązania również nie zachodzi tożsamość pomiędzy szkodą doznaną przez stronę umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowiązania pochłania szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania, w tym więc szkodę doznaną przez stronę do czasu odstąpienia od umowy. Zatem, jeżeli umowa przewiduje odrębną karę umowną „na wypadek odstąpienia od umowy” („w związku z odstąpieniem od umowy”), to jest to kara umowna za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, której częścią jest szkoda, wcześniej doznana, na skutek nienależytego wykonania zobowiązania.

Wobec tego nie można przyjąć, aby w takim przypadku strona mogła żądać kary umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz kary umownej za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania.”

 • Podobnie orzekł SN w wyroku z 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10:

„Kara umowna za nienależyte wykonanie zobowiązania należy się wierzycielowi w razie jej zastrzeżenia, gdy świadczenie zostało wprawdzie spełnione przez dłużnika, ale w sposób nienależyty, tzn. gdy zaistniała rozbieżność między zakresem zaspokojenia wierzyciela przewidzianym w treści zobowiązania a zaspokojeniem uzyskanym w rzeczywistości. Rozbieżność ta może dotyczyć takich elementów wykonania należytego, jak termin świadczenia, wykonawca świadczenia, miejsce świadczenia czy jakość świadczenia. Obowiązek zapłaty kary umownej zastrzeżonej za niewykonanie zobowiązania powstaje, gdy zobowiązanie nie zostało wykonane, a zatem gdy dłużnik nie spełnił świadczenia, które zgodnie z treścią zobowiązania należy się wierzycielowi, przy czym nastąpiło to z powodu okoliczności, za które dłużnik odpowiada.

Spełnienie jedynie części świadczenia jest równoznaczne z niespełnieniem świadczenia, a tym samym z niewykonaniem zobowiązania. Dlatego nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania.”

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych ,,za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”.

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności „).

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 

 1. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w § 9 projektu umowy:

– ust. 1 pkt 1 i 2 z 0,2% na 0,1%

– ust. 1 pkt 3 z 10% na 5%

– ust. 1 pkt 4-5, 9 z 0,2% na 0,1% wynagrodzenia należnego podwykonawcy

– ust. 1 pkt 6-8 z 0,8% na 0,2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy

– ust. 1 pkt 10 z 1% na 0,2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy

ODP: Umowa  w powyższym zakresie nie ulega zmianie.

 1. Zamawiający w rozdziale V SIWZ stawia warunek w zakresie posiadania prawa do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego):

 

–     „ Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków

 

–     Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków.

 

–     Kierownik robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków.”

 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest budowa boiska lekkoatletycznego, a nie oczyszczalni ścieków oraz na fakt, iż kierownik budowy odpowiada za całą budowę, a nie tylko za jej część, wnosimy o stosowną zmianę warunku dotyczącego dysponowaniem osób z uprawnieniami budowlanymi:

 

–     Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego.

 

– Kierownik robót sanitarnych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego.

 

–     Kierownik robót elektrycznych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego.

 

Ponadto  wnosimy o zmianę załącznika nr 6 – wykaz osób, gdyż na budowie jest tylko jeden kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych, a w wykazie przygotowanym przez Zamawiającego jest  aż trzech kierowników budowy.

ODP: Powyższe zapisy zostały zmienione.

 

 1. Zamawiający wskazał, iż przy wyborze najkorzystniejszej oferty dokona oceny wg następujących kryteriów:

Cena ofertowa (brutto) – 60%

Okres gwarancji – 40%,

natomiast w opisie kryteriów oprócz wyrażenia „okres udzielonej gwarancji” widnieje wyrażenie „warunki gwarancji i serwisu”. Co zatem jest kryterium: okres gwarancji czy warunki gwarancji i serwisu? Jeśli warunki gwarancji i serwisu, to prosimy o ustanowienie minimalnych i maksymalnych warunków gwarancji i serwisu.

 

ODP: Do kryterium oceny ofert przyjęty będzie okres gwarancji. 

 1. Jakiego okresu rękojmi wymaga Zamawiający na roboty budowlane?

 ODP: Zamawiający wymaga udzielenia okresu rękojmi min. 36 miesięcy od podpisani protokołu końcowego bez uwag (zgodnie z udzielonym okresem gwarancji).

 1. Jako producent systemów nawierzchni poliuretanowych wykazujemy , że analiza opisanych i wymaganych przez Zamawiającego parametrów w obszarze nawierzchni sportowej PU w systemie „sandwich” powoduje, że jedynym produktem spełniającym wszystkie wymogi Zamawiającego jest nawierzchnia tylko jednego producenta. Faktem powszechnie znanym jest to, że producent ten jest związany umową na wyłączność z konkretnymi wykonawcami i oczywistym jest, że dla innych wykonawców dostępność tych produktów jest w tej sytuacji niemożliwa. Tymczasem w obszarze wymaganych referencji od potencjalnych wykonawców, podwyższono poprzeczkę do granic absurdu. Należy podnieść, że zarówno wymagania przy wyborze wykonawcy jak i systemu nawierzchni PU są nieadekwatne do planowanej inwestycji. Można się pokusić o stwierdzenie, że Zamawiający już wybrał wykonawcę i system nawierzchni. Nawiązując do kategorii stadionów opisanych przez PZLA, projekt zamawiającego nie kwalifikuje obiektu do żadnej kategorii. Natomiast wymagania zamawiającego są identyczne z tymi jak przy stadionach kategorii III i wyższej. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że w pełni prawidłowe zaprojektowanie obiektów                     i urządzeń lekkoatletycznych wymaga bezwzględnej znajomości przez projektanta zarówno podręcznika IAAF „Track and Field Facilities Manual”: 2008, jak i opracowania PZLA zatytułowanego „Założenia dla projektantów stadionów LA” 2015, wytcznych MSiT 2017 i Nawierzchnie Syntetyczne – wymagani techniczne PZLA 2017.

             Wymóg Certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego tylko podkreśla, że Zamawiający wyboru już dokonał. Zgodnie z wykazem certyfikatów IAAF Class 1 opublikowanym przez IAAF 04.10.2017 nie ma żadnego certyfikowanego obiektu w Polsce a w Europie jest ich kilka i „przypadkiem” należą do tego samego producenta którego system nawierzchni tak nieustępliwie (to już drugie postepowanie przetargowe pod tą samą nazwą) nie licząc się z nikim opisuje            i broni Zamawiający. Certyfikat IAAF Class 1 nie daje gwarancji jakości nawierzchni a jedynie dopuszcza obiekt do międzynarodowych rozgrywek. Nasuwa się pytanie co Zamawiajacy chce osiągnąć tak nieracjonalnym wymogiem, skoro nie zyska gwarancji jakości a jedynie ograniczy ilość potencjalnych producentów nawierzchni to jednego?

W niniejszym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia został przygotowany z naruszeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców czy producentów.

Zamawiający    w   specyfikacji    technicznej    opisał   parametry    techniczne w sposób sugestywny i niezgodny z obowiązującymi normami i wytycznymi kompetentnych instytucji.  Zamawiający opisał tylko jeden system nawierzchni należący do jednego producenta współpracującego z bardzo wąskim gronem wykonawców. Uzyskanie autoryzacji dla większości potencjalnych, profesjonalnych wykonawców jest niemożliwe.

 

W Ministerstwie Sportu i Turystyki zidentyfikowano następujące rażące błędy  i nieścisłości dotyczące specyfikacji nawierzchni. Mając na uwadze opis Zamawiającego cytujemy MSiT (tłustym drukiem) a poniżej zamieszczamy nasze pytania i komentarze:

 

„…niewłaściwym jest:

– wskazywanie punktowych oczekiwanych wartości parametrów;

 

Zamawiający wymaga:

Tabela nr 1

 • grubość min 14 mm norma mówi ≥10 mm z czego wynika takie zawężenie?
 • wytrzymałości na rozciąganie 0,55-0,81 MPa norma mówi ≥0,4 MPa z czego wynika takie zawężenie?
 • wydłużenie podczas zerwania 44-63% norma mówi ≥ 40% z czego wynika takie zawężenie?
 • Współczynnik tarcia kinetycznego 0,30-0,37 co to za parametr? Jaka norma go opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił przedział akceptowalnych wartości?
 • odkształcenie pionowe 1,7-1,9 norma mówi ≤ 3,0 i zaleca badanie w 10°C,23°C i 40°C z czego wynika takie zawężenie? Dlaczego zamawiający nie podaje zakresu temperatur?
 • amortyzacja 36-38% norma mówi 35-50% i zaleca badanie w 10°C,23°C i 40°C z czego wynika takie zawężenie? Dlaczego zamawiający nie podaje zakresu temperatur?

 

– wykazywanie znaczącej liczby drugorzędnych parametrów, niemających bliższego związku                           z funkcjonalnością produktu (zwłaszcza parametry nieujęte w wytycznych IAAF, normie, dotyczące innych sportów, etc.);

– wskazywanie parametrów nie mieszczących się w wymaganiach IAAF;

– wskazywanie parametrów, których spełnienie było możliwe tylko przez 1 produkt;

 

Zamawiający wymaga:

Tabela nr 1

 • Współczynnik tarcia kinetycznego 0,30-0,37 co to za parametr? Jaka norma go opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił przedział akceptowalnych wartości?

 

Tabela nr 2

 • Wytrzymałość na rozdzieranie 110-119,5 N Jaka norma go opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił przedział akceptowalnych wartości?
 • Współczynnik tarcia kinetycznego, Nawierzchnia sucha 0,35-0,37 nawierzchnia mokra 0,30-0,35 Jaka norma to opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił przedział akceptowalnych wartości?
 • Twardośc Shorea 45-55 Jaka norma to opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił przedział akceptowalnych wartości?
 • Odporność na zmienne cykle hydrometryczne, zmiana masy po badaniu, spadek masy o max 0,6%; zmiana wytrzymałości na rozciąganie, wzrost o min 8,8 %; zmiana wydłużenia przy zerwaniu, wzrost o min 16,5% Nie ma cykli hydrometrycznych ale są cykle hydrotermiczne , nie ma też normy która to reguluje. Na jakiej podstawie zamawiający określił akceptowalne wartość?
 • ścieralność w aparacie Stuttgart max 0,4 mm Jaka norma to opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił akceptowalną wartość?
 • odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 715±65 , brak śladów zniszczenia Jaka norma to opisuje? Na jakiej podstawie zamawiający określił przedział akceptowalnych wartości?

 

 

– powoływanie się na nieobowiązujące już normy

 

Tabela nr 3

 

 • niezgodna z DIN 18035-6:2014. zawyżony parametr Cynk ≤ 1,0 mg/l gdzie norma dopuszcza 0,5 mg/l. a parametr DOC dopuszcza się po 24 h i traktuje jako lepszy.

 

Dlaczego Zamawiający odnosi się wybiórczo do wymogów IAAF lekceważąc istotny parametr tarcia TRRL oraz kilkanaście niezwykle kluczowych lekkoatletycznych parametrów zgodnych z norma PN EN 14877:2014 (opór poślizgu, ścieranie w aparacie Tabera, odporność na kolce, odporność przy przyśpieszonym starzeniu, … i inne) na rzecz kompletnie nieprzydatnych, nienormatywnych i w dodatku nieprecyzyjnie opisanych cech?

 

Niestety Zamawiający popełnia wszystkie wyżej opisane przez MSiT nieprawidłowości, uporczywie wskazując tylko jeden system nawierzchni. Podkreślamy, że na rynku nie istnieją równoważne systemy nawierzchni, posiadające certyfikat IAFF Class 1 oraz spełniające tak zawężone parametry jednostkowe oraz zacieśnione cechy nie podlegające żadnym normom i jesteśmy przekonani, że zamawiający nie potrafi racjonalnie i rzeczowo odpowiedzieć na zadane powyżej pytania.

 

Mając na uwadze powyższe prosimy o powtórną analizę wymogów Zamawiającego dotyczących nawierzchni PU, jej parametrów oraz wymaganych dokumentów. Prosimy o korektę wymagań tak aby wymagania były zgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych oraz:

 

 • PN EN 14877:2014
 • DIN 18035-6:2014
 • Wytycznymi MSiT
 • Wytycznymi PZLA
 • Wytycznymi IAAF

( IAAF nie jest Międzynarodową Federacją Amatorskiej Lekkoatletyki jak pisze Zamawiający IAAF to Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych)

 

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni równoważnych                 o parametrach zgodnych z normą PN EN 14877:2014 oraz DIN 18035-6:2014 lub nawierzchni jako uznanej jako równoważnej  której parametry zamieszczono w poniższej tabeli . Nawierzchnia ta służy do pokrywania bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi. Nawierzchnia spełnia wymogi Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzięki swojej strukturze jest odpowiednio przytwierdzona do podbudowy, nie odrywa się od niej, a jej wierzchnia warstwa użytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne    i zapewnia przez wiele lat możliwość użytkowania obiektu bez potrzeby renowacji czy wymiany nawierzchni.

Wybrane właściwości techniczne nawierzchni

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI NORMA
Grubość nawierzchni zgodna z badaniami IAAF, mm 14,5 ≥ 10
Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 51 ≥ 40
Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % 41 35 -50
Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm 2,1 ≤ 3
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 3,4 ≤ 4
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,66 ≥ 0,4
Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
– nawierzchnia sucha 86 80 ÷ 110
– nawierzchnia mokra 62 55 ÷ 110

Nawierzchnia jest przyjazna dla ludzi korzystających z niej i otoczenia, a zawartość związków chemicznych nie przekracza zawartości określonych w normie.

 

Dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni równoważnej:

 • aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate)
 • aktualny kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe
 • aktualny raport potwierdzający zgodność z norma PN – EN 14877:2014 potwierdzający wymagane parametry
 • aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny
 • kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego potwierdzający wymagane maksymalne zawartości metali ciężkich zgodnie z norma DIN 18035-6:2014
 • karta techniczna oferowanego systemu

 

Należy również zauważyć, że zmiana SIWZ przez Zamawiającego spowoduje, że uzyska on wiele konkurencyjnych ofert co z kolei pozwoli ocenić i wybrać tę najlepszą  z większego spektrum wykonawców i producentów.

 

 

ODP:

 

Zamawiający stwierdza, że zadane pytanie nie ma na celu wyjaśnienia treści SIWZ, lecz próbą wymuszenia na Zamawiającym dostosowania postanowień dokumentacji technicznej do konkretnego produktu, oferowanego przez Wykonaw­cę.

 

Odnośnie zawartej w pytaniu możliwości naruszenia zasady uczciwej konkurencji należy stwierdzić, że powyższa sugestia jest całkowicie nietrafna. Opis zamówienia został dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbio­ru robót budowlanych, opisując cechy techniczne i jakościowe, odwołując się przy tym do obowiązujących norm. Opis ten, jako zgodny z wymaganiami ww. ustawy, w żaden sposób nie narusza wyrażonych w niej zasad udzielenia zamówień publicz­nych, w tym zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponownie wskazujemy orzecznictwo w tym zakresie. m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn akt: KIO/UZP 1024/08 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu  o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych. Rozwój technologii, a w ślad za tym postęp w produkcji sztucznej nawierzchni kolejnych generacji daje Zamawiającemu  prawo wymagania od wykonawców dostarczania produktu o pożądanych przez niego parametrach w nowoczesnej technologii.  W tym zakresie Zamawiający kieruje się potrzebą realizowanej inwestycji, celowością i ekonomiką wydatkowania środków publicznych i wykorzystaniem w przyszłości obiektu sportowego”. 

Po­nadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że przedmiotem niniejszego postępo­wania o udzielenie zamówienia publicznego jest robota budowlana, a nie dostawa materiałów, zatem ofertę mogą złożyć podmioty wykonawcze, nie tylko producenci nawierzchni sportowych. Okoliczność ta jednoznacznie wskazuje na to, że Zamawia­jący tym bardziej nie ogranicza konkurencyjności niniejszego postępowania, gdyż na rynku polskim , jak i na rynkach innych krajów działa wiele firm wykonawczych, mo­gących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Każdy z potencjal­nych Wykonawców może zatem zwrócić się do producentów nawierzchni spełnia­jących wskazane w dokumentacji technicznej parametry, o ich dostarczenie. Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem Kra­jowej Izby Odwoławczej naruszeniem uczciwej konkurencji nie może być sytuacja, w której oferty nie będzie mógł złożyć Wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat takiej funkcjonalności sprzętu żądane­go przez Zamawiającego. Należy również podkreślić, że Zamawiający określił parametry techniczne nawierzchni jako wartości graniczne (minimalne lub dopuszczające określoną tolerancję).

Gdyby Zamawiający zrezygnował z jakichkolwiek parametrów minimalnych i dopuścił do przetargu wszystkie inne nawierzchnie naraziłby się na swoistą loterię. Jest bowiem różnicą ogólne spełnienie wymogu dopuszczenia do stosowania nawierzchni np. w celu sportowym na mniej profesjonalnych obiektach a  spełnienie przez daną nawierzchnię określonych wymogów minimalnych postawionych przez Zamawiającego w celu zagwarantowania wykonania wysokiej jakości obiektu który ma po wykonaniu przejść restrykcyjne badania i otrzymać  świadectwo PZLA. Nadmieniamy, iż projekt zgodnie z wymaganiami MSiT został pozytywnie zaopiniowany przez PZLA.

 

Zamawiający powinien mieć możliwość weryfikacji parametrów użytkowych nawierzchni ponieważ, z wielce wysokim prawdopodobieństwem można przyjąć, iż w wyniku rezygnacji z podania konkretnych wymagań dotyczących nawierzchni  uzyska nie produkt, którego początkowo oczekiwał i wymagał ale taki którego parametry są dużo niższe. Produkt o niższych parametrach, mniej zaawansowany będzie miał gorszą jakość od nowoczesnego, o określonym /wysokim/ standardzie.

Określenie takich a nie innych parametrów nawierzchni  jest podyktowane troską o uzyskanie trwałej nawierzchni zapewniającej wieloletnią i bezawaryjną  eksploatacje. Inwestycja jest finansowana ze środków Ministerstwa  Sportu i Turystyki oraz środków publicznych co uzasadnia żądanie jak najwyższej jakości robót oraz materiałów wykorzystywanych do jej realizacji. Nawierzchnia projektowanej bieżni ze względu na intensywne użytkowanie i ogólną dostępność musi wykazywać się dużą trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia oraz odpornością. Zrealizowany obiekt ma zapewnić jego wieloletnie użytkowanie bez konieczności narażania się na usuwanie usterek. Dlatego w interesie publicznym leży aby zadanie zrealizować w sposób i przy użyciu materiałów pozwalających zachować wysoką jakość inwestycji.

 

Zgodnie z cytowanymi przez wykonawcę zapisami z wytycznych MSiT, zwracamy uwagę na poniższe zdania z tego dokumentu:

Cytat:

„…Tylko odpowiednie doświadczenie, wiedza i należyta staranność dają odpowiednio wysoka szansę na rzetelne przygotowanego projektu. Ten zaś jest kluczowy, w aspektach takich jak funkcjonalność obiektu, trwałość zastosowanych rozwiązań technicznych/technologicznych, minimalizacja wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie budowy, czy wreszcie czytelność i jednoznaczność dokumentu, zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora….

 …. Należy podkreślić, że z uwagi na określony reżim technologiczny związany zarówno z instalowaniem podbudów, jak i nawierzchni syntetycznych, kluczową rolę przy wyborze wykonawcy powinny pełnić przede wszystkim 2 elementy:

 1 doświadczenie:

 – ilość i rodzaj zrealizowanych obiektów, w tym ich wielkość, złożoność techniczna, certyfikacja;

– czas funkcjonowania na rynku, uwiarygadniający realność dawanej gwarancji (co jest nie bez znaczenia w kontekście sporej fluktuacji podmiotów na rynku);

 2 jakość:

 – referencje;

– certyfikaty;

– wyniki badań powykonawczych;

– brak zidentyfikowanych istotnych uchybień;

– autoryzacje producentów nawierzchni.

 Orientacja ukierunkowana jednoznacznie na cenę wymaga bardzo dobrego SIWZu, który dokładnie zdefiniuje oczekiwania zarówno wobec produktu, jak i wykonawcy. Zresztą kwestia ta jest ujęta analogicznie w ustawie PZP. Niedostateczne uwypuklenie wymogów jakościowych znacząco zwiększa ryzyko wyboru niedoświadczonego wykonawcy, który w takiej sytuacji prawdopodobnie zrealizuje zadanie zasobem w postaci przypadkowych podwykonawców….

 ….Opisując przedmiot zamówienia konieczne jest wskazanie oczekiwanych przedziałów parametrów fizyko-chemicznych nawierzchni. Niedopuszczalne, a jednocześnie często spotykane są wymagania, które opisane są parametrami punktowymi – np. 37%, 1,72 mm, 0,6 MPa itd…”

 

Zwracamy również uwagę, iż sam wykonawca w swoim piśmie podnosi sprzecznie zarzuty, gdzie  wytyka zawężenie wymogu grubości nawierzchni do min 14 mm, a sam oferuje produkt o grubości 14,5 mm oraz konkretne ” punktowe” parametry w tabeli na stronie 4 pisma.

Według MSiT:

„…Grubość nawierzchni syntetycznej instalowanej na bieżni i rozbiegach musi być zgodna z grubością określoną w certyfikacie IAAF „Product Certificate”. Minimalna grubość nawierzchni to zasadniczo 13 m…”

 Zamawiający dopuszcza więc nawierzchnie o minimalnej grubości 13 mm, która potwierdzona jest w certyfikacie IAAF.

Przychylamy się również do zmiany w zakresie:

 1. a)     wymagania dotyczące  zgodności z ochroną środowiska naturalnego w zakresie  minimalnych zawartości metali ciężkich i wymagamy aby były zgodne z aktualnie obowiązującą normą DIN 18035-6:2014.
 2. b)     wymagania w zakresie parametru tarcia zmieniamy na: zgodne z IAAF – min 0,5.

Pozostałe wymagania dla nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, określone w Opisie Technicznym do Projektu, pkt 7, pozostają bez zmian.

 1. Zamawiający zgodnie z SIWZ stawia warunek:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w roku 2017 następującego zakresu prac: robót ziemnych i przygotowawczych oraz warstw pod boisko piłkarskie oraz odwodnienia boiska lekkoatletycznego (min. 80% wszystkich robót).”

Z uwagi na fakt, iż na realizację przedmiotu umowy w roku 2017 pozostanie tylko jeden miesiąc – grudzień, wnosimy o usunięcie powyższego warunku z SIWZ.

ODP: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w I kwartału 2018 r. następującego zakresu prac: robót ziemnych i przygotowawczych oraz warstw pod boisko piłkarskie oraz odwodnienia boiska lekkoatletycznego (min. 80% wymienionych powyżej robót).”. Wykonanie tych prac związane jest ze skoordynowaniem prac z Wykonawcą oświetlenia na boisku, które musi zostać zakończone do czerwca 2018 r.

Wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia prac do dnia 31.12.2018 r., jednakże Zamawiający zastrzega w związku z zaplanowaniem zadania w budżecie do roku 2019 r. (łącznie z 2019 r.) płatności za faktury częściowe płatne będą w przypadku posiadanych środków przez Zamawiającego, część płatności zostanie zapłacona w styczniu 2019 r.

 1. Z uwagi na zapis: „Wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia prac do dnia 31.12.2018 r., jednakże Zamawiający zastrzega w związku z zaplanowaniem zadania w budżecie do roku 2019 r. (łącznie z 2019 r.) płatności za faktury częściowe płatne będą w przypadku posiadanych środków przez Zamawiającego, część płatności zostanie zapłacona w styczniu 2019 r.” prosimy o informację jakie środki ma Urząd przeznaczone na lata 1017-2018 w budżecie. Ta informacja ma wpływ na ewentualne zabezpieczenie środków przez Wykonawcę.

Środki przeznaczone w budżecie Gminy na lata 2017-2019 (które mogą ulec zmienie)

2017- 930.000,00 zł brutto , 2018- 2.148.340,00 zł brutto, 2019 – 920.614,00 zł brutto

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ: Nawierzchnia sportowa syntetyczna z podziałem na grubości (pogrubienia na rozbiegach poszczególnych dyscyplin wg opracowania szczegółowego „GEOMETRIA ARENY”: nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 14 mm – 3028,60m2; *poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor ceglasty 1227 m2; poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor niebieski 1707,80m2; nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 20mm – 93,8m2; ;nawierzchnia z trawy naturalnej (boisko piłkarskie z wybiegami) – 4697,01m2 – wg przedmiarów i wg dokumentacji rysunkowej ilości są inne. Prosimy o prawidłowy zapis SIWZ który jest zgodny z dokumentacją.

ODP. Powierzchnie należy przyjmować z przedmiarów.

 

 1. Zgodnie z zapisem SIWZ należy wykonać: Nawierzchnia z kostki betonowej: 543,52 m2 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru dotyczącego robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni i obramowania nawierzchni z kostki.

ODP. Wycena kostki betonowej powinna zawierać podbudowy i nawierzchnie – patrz przedmiar pozycja 1.7.3

 1. Zgodnie przedmiarami nawierzchni poliuretanowej jest: poz 1.3.1 nawierzchnia PU gr 14mm kolor niebieski 1181,00 m2 / poz 1.3.2 nawierzchnia PU gr 20mm kolor niebieski 34,50 m2 / poz 1.4.1 nawierzchnia PU gr 14mm kolor ceglasty 840,30 m2 / poz 1.4.2 nawierzchnia PU gr 20mm kolor ceglasty 63,60 m2 / czyli RAZEM 2.819,40m2. Wg bardzo ogólnych rysunków wynika ze brakuje w przedmiarach : nawierzchni PU gr 14mm kolor ceglany pas bezpieczeństwa wokół bieżni oraz nawierzchnia PU gr 14mm i 20mm kolor niebieski bieżni do skoku w dal (85,86m2). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru również w pozycjach dotyczących robót ziemnych i podbudowy.

ODP: Powierzchnie należy przyjmować z przedmiarów.

 1. Dotyczy nawierzchni trawiastej: Wg SIWZ mamy 2 wykluczające się zapisy: „nawierzchnia z trawy naturalnej (boisko piłkarskie z wybiegami) – 4697,01m2” „Nawierzchnia trawiasta naturalna wewnątrz bieżni bez płyty boiska : – 1198,34 m2; Nawierzchnia z trawy naturalnej boisko piłkarskie z wybiegami: 4708,80 m2” co teraz daje 5.907,14 m2. Proszę o jednoznaczne określenie ilości nawierzchni trawiastej wraz z wybiegami.

ODP: Prawidłowy jest zapis z przedmiarów – Nawierzchnia trawiasta płyty boiska wraz z wybiegami 4708,80m2 ( przedmiar pozycja 1.2 ) i 1198,34m2 dla trawy wewnątrz bieżni a poza boiskiem piłkarskim ( przedmiar pozycja 1.8 ).

 1. Wg rysunku nr 5 piaskownice do skoku w dal są wypełnione piaskiem. Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej która określa ten zakres.

ODP: Piasek należy wycenić w pozycji 1.4.1

 1. Wg rys nr 4 rzutnia do pchnięcia kulą pole rzutów jest obramowane obrzeżami bezpiecznymi. Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej uwzględniającej ten zakres prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP: Przedmiar pozycja 1.5.1

 1. W dokumentacji jest opisane, że nawierzchnia piłkarska ma być wykonana metodą sianą. Natomiast tylko w przedmiarze jest powiedziane ze trawa na boisku ma być z rolki. Proszę o precyzyjne określenie nawierzchni z trawy oraz zmiany w dokumentacji lub przedmiarze.

ODP: Trawa wewnątrz bieżni przewidziana jest jako siana. Do wyceny należy przyjąć trawę sianą.

 1. Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie ogrodzeń typu A1, A2, A3, A4 i piłkochwytów jest w zakresie. Opis ogrodzeń i piłkochwytów jest w projekcie, natomiast brakuje ich w przedmiarach.

ODP: Zakres projektu obejmuje tylko mur oporowy oznaczony A2′ rysunki konstrukcji. Rezygnacja z ogrodzeń. Piłkochwyty przedmiar pozycja 1.6.1

 1. Z uwagi na to, że Gmina Garwolin prowadzi osobne postępowanie na wykonanie oświetlenia przy boisku lekkoatletycznym, prosimy o potwierdzenie, że oświetlenie boiska, zasilanie boiska i instalacja teletechniczna nie są w zakresie tego postępowania przetargowego na budowę boiska lekkoatletycznego.

ODP: Tak. Oświetlenie, zasilenie boiska i instalacja teletechniczna jest tematem odrębnego postępowania.

 1. W przedmiarze poz 1.7.4-1.7.9 dotyczą wykonania murku oporowego. Prosimy o zamieszczenie rysunków i opisu murków, trasy przebiegu, przekroju.

ODP: Zakres projektu obejmuje tylko mur oporowy oznaczony A2′ rysunki konstrukcji. Rezygnacja z ogrodzeń. Piłkochwyty przedmiar pozycja 1.6.1

 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 23.11.2017 r.

Załączniki:

Zostaw komentarz