Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500059290-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610605-N-2017
Data: 02.11.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” Zakres rzeczowy zadania to budowa boiska lekkoatletycznego w skład którego wchodzą:  budowa bieżni okrężnej 4-torowa długości 333,333 mi nawierzchni z poliuretanu;  budowa 4 – torowej bieżni prosta o długości 130 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej;  budowa skoczni do skoku wzwyż w północnym polu D bieżni okrężnej;  budowa rzutni do pchnięcia kulą w południowym polu D bieżni okrężnej;  budowa dwustronnej skoczni do skoku w dali i trójskoku;  zakup wyposażenia lekkoatletycznego;  modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 45,0 x 90,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej;  wykonanie drenażu obiektu Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy. Przyjęto poziom posadowienia ±0,00 = +125,60 m n.p.m. jest to poziom linii odwodnienia liniowego bieżni okrężnej. Projektowana nawierzchnia bieżni – poliuretanowa syntetyczna typu SANDWICH grubości 14,5mm dostosowana do wymogów Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF). W projekcie przewiduje się pas bezpieczeństwa szer. 1 m o nawierzchni identycznej jak bieżnia. Pod całą płytą boiska lekkoatletycznego rozprowadzony jest system sączków drenażowych według opracowania części sanitarnej. Infrastruktura Techniczna: a) Odwodnienie boiska i instalacja wodociągowa: Wody opadowe i drenażowe z boiska odprowadzane będą do pobliskiej rzeczki Mierżączki poprzez studnię betonową, przelewową, studnię z zaworem burzowym oraz sieć studzienek Wavin rewizyjnych i osadnikowych wg. opracowania cz. Sanitarnej – Odwodnienie terenu. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej i drenażu wg opracowania operatu wodno- prawnego. W obrębie areny nie zaprojektowano instalacji teletechnicznej, niemniej jednak na wypadek, gdyby Inwestor w przyszłości chciał taką instalację wykonać, zaplanowano przepusty i studzienki w pełni umożliwiające jej realizację, bez uszkodzeń nawierzchni sportowej – według odrębnego opracowania. b) Oświetlenie boiska i zasilanie boiska: teren boiska ma zostać wyposażony w oświetlenie umożliwiające zajęcia i treningi po zapadnięciu zmroku. c) Instalacja teletechniczna: W obrębie areny zaplanowano przepusty i studzienki dla instalacji teletechnicznej. Powierzchnia terenu objętego projektem to 14.112 m2 Nawierzchnia sportowa syntetyczna z podziałem na grubości (pogrubienia na rozbiegach poszczególnych dyscyplin wg opracowania szczegółowego „GEOMETRIA ARENY”: nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 14 mm – 3028,60m2; *poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor ceglasty 1227 m2; poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor niebieski 1707,80m2; nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 20mm – 93,8m2;nawierzchnia z trawy naturalnej (boisko piłkarskie z wybiegami) – 4697,01m2 Nawierzchnia trawiasta naturalna wewnątrz bieżni bez płyty boiska : – 1198,34 m2 Nawierzchnia z trawy naturalnej boisko piłkarskie z wybiegami: 4708,80 m2 Nawierzchnia mineralna (piaskownice i rzutnia do pchnięcia kulą): – 301,77 m2 Nawierzchnia trawiasta poza bieżnią: – 4482,10 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej: 543,52 m2 Zarys odwodnienia na arenie: 58,34 m2 Na wyposażenie i sprzęt sportowy składać się będą następujące elementy: w konkurencji biegowej – chronometr z drukarką – 1 kpl. – bloki startowe wyczynowe z certyfikatem IAAF – 8 szt. – płotki wyczynowe do biegów przez płotki z certyfikatem – 50 szt. – pistolet startowy – 2 szt. – amunicja startowa 30 szt. – 1 kpl – przewód elektryczny na bębnie 150 mb – 1 kpl – stopery elektryczne z zapamiętywaniem 10 wyników, 0,01 s – 6 kpl – pałeczki sztafetowe wyczynowe 6 szt. – 1 kpl w konkurencji skok wzwyż – stojaki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem IAAF – 1 kpl – zeskok wyczynowy na stelażu z certyfikatem IAAF – 1 kpl – poprzeczki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem – 4 szt. – przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości – 1 szt. – pokrowiec na zeskok – 1 szt. w konkurencji skok w dal – belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę – 6 kpl – wkładki z plasteliną ze szpachelką do jej wyrównywania – 6 kpl – listwa do orientacyjnej oceny odległości skoku w dal – 1 kpl – znaczki oznaczające położenie belki – 1 kpl – sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni – 1 szt – pokrywa zabezpieczająca do belki – 6 szt w konkurencji pchnięcie kulą – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 7,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – stojak na kule – 1 szt. w konkurencji sprzęt pomiarowy, sędziowski, pomocniczy – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 10 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 30 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 100 m – 1 szt. – taśma miernicza parciana do odmierzania rozbiegu – 1 szt. – komplet znaczków odległościowych – 1 kpl. – znaczki do zaznaczania śladu skoku lub rzutu – 3 szt. – pręt do zaznaczania „0” stalowej taśmy – 1 szt. – kolorowa taśma samoprzylepna (oznaczenie rozbiegu) – 3 rolki – taśma parciana zer. 5 cm do wyznaczania linii sektora rzutów na nawierzchni trawiastej – 100 m sprzęt ogólny, pomocniczy – walec z gąbką do osuszania bieżni i rozbiegów – 1 szt. – wiatromierz elektroniczny – 1 szt. – szczotki, miotły do oczyszczania kół i rozbiegów – 8 szt. – wycieraczki do obuwia przy kołach do rzutów – 8 szt. – ściereczka do wycierania sprzętu – 8 szt. Sprzęt treningowy – piłka nożna – piłka nożna, rozmiar „4” – 15 szt. – piłka nożna, rozmiar „5’ – 15 szt. – tablica zmian zawodników – 2 szt. – uchylne chorągiewki, narożna – 12 szt. – bramki 7,32 x 2,44 m – 2 szt. Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy były konsultowane z PZLA. W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację projektową określającą zakres prac oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadanie zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) edycja 2017 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w roku 2017 następującego zakresu prac: robót ziemnych i przygotowawczych oraz warstw pod boisko piłkarskie oraz odwodnienia boiska lekkoatletycznego (min. 80% wszystkich robót). Do Wykonawcy należy uzyskanie certyfikatu zgodnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu. Wykonawca musi również skoordynować prace z Wykonawcą „Budowy oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” odnośnie kanalizacji teletechnicznej, która musi zostać wykonana w 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i wyznaczenia miejsc startów i linii mety dla biegów na prostej bieżni oraz dla biegów na bieżni okrężnej oraz malowanie oznakowania miejsc ustawienia płotków na bieżni boiska lekkoatletycznego dla konkurencji biegowych, z uwzględnieniem tych konkurencji boisko wykonane według załącznika do zaleceń Komisji Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Malowanie stadionu i zasad przedstawionych na „Planie oznakowania biegów” mgr inż. Marcin Zawada stan aktualności: czerwiec 2017 r.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” Zakres rzeczowy zadania to budowa boiska lekkoatletycznego w skład którego wchodzą:  budowa bieżni okrężnej 4-torowa długości 333,333 mi nawierzchni z poliuretanu;  budowa 4 – torowej bieżni prosta o długości 130 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej;  budowa skoczni do skoku wzwyż w północnym polu D bieżni okrężnej;  budowa rzutni do pchnięcia kulą w południowym polu D bieżni okrężnej;  budowa dwustronnej skoczni do skoku w dali i trójskoku;  zakup wyposażenia lekkoatletycznego;  modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 45,0 x 90,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej;  wykonanie drenażu obiektu Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy. Przyjęto poziom posadowienia ±0,00 = +125,60 m n.p.m. jest to poziom linii odwodnienia liniowego bieżni okrężnej. Projektowana nawierzchnia bieżni – poliuretanowa syntetyczna typu SANDWICH grubości 14,5mm dostosowana do wymogów Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF). W projekcie przewiduje się pas bezpieczeństwa szer. 1 m o nawierzchni identycznej jak bieżnia. Pod całą płytą boiska lekkoatletycznego rozprowadzony jest system sączków drenażowych według opracowania części sanitarnej. Infrastruktura Techniczna: a) Odwodnienie boiska i instalacja wodociągowa: Wody opadowe i drenażowe z boiska odprowadzane będą do pobliskiej rzeczki Mierżączki poprzez studnię betonową, przelewową, studnię z zaworem burzowym oraz sieć studzienek Wavin rewizyjnych i osadnikowych wg. opracowania cz. Sanitarnej – Odwodnienie terenu. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej i drenażu wg opracowania operatu wodno- prawnego. W obrębie areny nie zaprojektowano instalacji teletechnicznej, niemniej jednak na wypadek, gdyby Inwestor w przyszłości chciał taką instalację wykonać, zaplanowano przepusty i studzienki w pełni umożliwiające jej realizację, bez uszkodzeń nawierzchni sportowej – według odrębnego opracowania. b) Oświetlenie boiska i zasilanie boiska: teren boiska ma zostać wyposażony w oświetlenie umożliwiające zajęcia i treningi po zapadnięciu zmroku. c) Instalacja teletechniczna: W obrębie areny zaplanowano przepusty i studzienki dla instalacji teletechnicznej. Powierzchnia terenu objętego projektem to 14.112 m2 Nawierzchnia sportowa syntetyczna z podziałem na grubości (pogrubienia na rozbiegach poszczególnych dyscyplin wg opracowania szczegółowego „GEOMETRIA ARENY”: nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 14 mm – 3028,60m2; *poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor ceglasty 1227 m2; poliuretan na asfaltobetonie gr. 14mm kolor niebieski 1707,80m2; nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa na asfaltobetonie gr. 20mm – 93,8m2;nawierzchnia z trawy naturalnej (boisko piłkarskie z wybiegami) – 4697,01m2 Nawierzchnia trawiasta naturalna wewnątrz bieżni bez płyty boiska : – 1198,34 m2 Nawierzchnia z trawy naturalnej boisko piłkarskie z wybiegami: 4708,80 m2 Nawierzchnia mineralna (piaskownice i rzutnia do pchnięcia kulą): – 301,77 m2 Nawierzchnia trawiasta poza bieżnią: – 4482,10 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej: 543,52 m2 Zarys odwodnienia na arenie: 58,34 m2 Na wyposażenie i sprzęt sportowy składać się będą następujące elementy: w konkurencji biegowej – chronometr z drukarką – 1 kpl. – bloki startowe wyczynowe z certyfikatem IAAF – 8 szt. – płotki wyczynowe do biegów przez płotki z certyfikatem – 50 szt. – pistolet startowy – 2 szt. – amunicja startowa 30 szt. – 1 kpl – przewód elektryczny na bębnie 150 mb – 1 kpl – stopery elektryczne z zapamiętywaniem 10 wyników, 0,01 s – 6 kpl – pałeczki sztafetowe wyczynowe 6 szt. – 1 kpl w konkurencji skok wzwyż – stojaki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem IAAF – 1 kpl – zeskok wyczynowy na stelażu z certyfikatem IAAF – 1 kpl – poprzeczki wyczynowe do skoku wzwyż z certyfikatem – 4 szt. – przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości – 1 szt. – pokrowiec na zeskok – 1 szt. w konkurencji skok w dal – belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę – 6 kpl – wkładki z plasteliną ze szpachelką do jej wyrównywania – 6 kpl – listwa do orientacyjnej oceny odległości skoku w dal – 1 kpl – znaczki oznaczające położenie belki – 1 kpl – sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni – 1 szt – pokrywa zabezpieczająca do belki – 6 szt w konkurencji pchnięcie kulą – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe z certyfikatem IAAF – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule wyczynowe – 7,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 2,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 3,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 4,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 5,00 kg, różne średnice – 3 szt. – kule treningowe – 6,00 kg, różne średnice – 3 szt. – stojak na kule – 1 szt. w konkurencji sprzęt pomiarowy, sędziowski, pomocniczy – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 10 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 30 m – 1 szt. – taśma miernicza stalowa do mierzenia długości – 100 m – 1 szt. – taśma miernicza parciana do odmierzania rozbiegu – 1 szt. – komplet znaczków odległościowych – 1 kpl. – znaczki do zaznaczania śladu skoku lub rzutu – 3 szt. – pręt do zaznaczania „0” stalowej taśmy – 1 szt. – kolorowa taśma samoprzylepna (oznaczenie rozbiegu) – 3 rolki – taśma parciana zer. 5 cm do wyznaczania linii sektora rzutów na nawierzchni trawiastej – 100 m sprzęt ogólny, pomocniczy – walec z gąbką do osuszania bieżni i rozbiegów – 1 szt. – wiatromierz elektroniczny – 1 szt. – szczotki, miotły do oczyszczania kół i rozbiegów – 8 szt. – wycieraczki do obuwia przy kołach do rzutów – 8 szt. – ściereczka do wycierania sprzętu – 8 szt. Sprzęt treningowy – piłka nożna – piłka nożna, rozmiar „4” – 15 szt. – piłka nożna, rozmiar „5’ – 15 szt. – tablica zmian zawodników – 2 szt. – uchylne chorągiewki, narożna – 12 szt. – bramki 7,32 x 2,44 m – 2 szt. Wyposażenie lekkoatletyczne i sprzęt sportowy były konsultowane z PZLA. W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację projektową określającą zakres prac oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadanie zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) edycja 2017 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w I kwartału 2018 r. następującego zakresu prac: robót ziemnych i przygotowawczych oraz warstw pod boisko piłkarskie oraz odwodnienia boiska lekkoatletycznego (min. 80% wymienionych powyżej robót).”. Wykonanie tych prac związane jest ze skoordynowaniem prac z Wykonawcą oświetlenia na boisku, które musi zostać zakończone do czerwca 2018 r. Wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia prac do dnia 31.12.2018 r., jednakże Zamawiający zastrzega w związku z zaplanowaniem zadania w budżecie do roku 2019 r. (łącznie z 2019 r.) płatności za faktury częściowe płatne będą w przypadku posiadanych środków przez Zamawiającego, część płatności zostanie zapłacona w styczniu 2019 r. Do Wykonawcy należy uzyskanie certyfikatu zgodnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu. Wykonawca musi również skoordynować prace z Wykonawcą „Budowy oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” odnośnie kanalizacji teletechnicznej, która musi zostać wykonana w 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i wyznaczenia miejsc startów i linii mety dla biegów na prostej bieżni oraz dla biegów na bieżni okrężnej oraz malowanie oznakowania miejsc ustawienia płotków na bieżni boiska lekkoatletycznego dla konkurencji biegowych, z uwzględnieniem tych konkurencji boisko wykonane według załącznika do zaleceń Komisji Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Malowanie stadionu i zasad przedstawionych na „Planie oznakowania biegów” mgr inż. Marcin Zawada stan aktualności: czerwiec 2017 r.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 2018-08-31
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 2018-12-31Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego lub stadionu i/lub infrastrukturą techniczną o wartości robót min. 2 000 000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 5 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego):  Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków  Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków.  Kierownik robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego lub stadionu i/lub infrastrukturą techniczną o wartości robót min. 2 000 000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 5 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): – Kierownik robót posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej dwuletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego. – Kierownik robót sanitarnych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej dwuletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego. – Kierownik robót elektrycznych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej dwuletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Załączniki:

Zostaw komentarz