Przetarg nieograniczony na „Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące, rozwijające i koła zainteresowań dla uczniów w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 626850-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Urząd Gminy Garwolin: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące, rozwijające i koła zainteresowań dla uczniów w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16 , 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): www.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.garwolin-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.garwolin-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące, rozwijające i koła zainteresowań dla uczniów w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin
Numer referencyjny: TIP.271.75.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące, rozwijające i koła zainteresowań dla uczniów w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje: dostawę książek (podręczników) do matematyki, przyrody języka angielskiego, informatyki w ramach zajęć wyrównujących i rozwijających. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego pozycji wymienionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem iż zawarta w produkcie równoważnym treść gwarantuje osiągnięcie rezultatu ostatecznego założonego w przedmiotowym projekcie, a także nie będzie sprzeczna z jego założeniami i nie zakłóci jego realizacji oraz zostanie zaakceptowana przez prowadzących zajęcia w ramach projektu Szkoła Ruda Talubska – miejsce dostawy 1. Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Liczby naturalne i ułamki zwykłe. Wersja A M. Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 8 2. Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Wersja A M. Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 8 3. Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Geometria. Wersja A M. Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 8 4. Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1. Wersja A M. Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 6 5. Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2. Wersja A M. Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 6 6. Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Wersja A M. Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 6 7. Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała” Praca zbiorowa Wydawnictwo Nowa Era 6 8. „Macmillan Science 5” Podręcznik klasa 5 David Glover Macmillan 6 9. Macmillan Science 4” Książka ucznia + Cd room „ David Glover Macmillan 23 10 Macmillan Science 5” Książka ucznia + Cd room „ David Glover Macmillan 8 11. „Matematyka bez formuł” Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki Aksjomat 9 12. „Scratch bez tajemnic. Programowanie gier od podstaw” Jakub Porzycki, Urszula Łukasik Helion 6 13. „matematyka. Zbiór zadań. Klasa 7” Ewa Duvnjak Ewa Kokiernak – Jurkiewicz WSiP 8 14. „Matematyka. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7” Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska WSiP 8 RAZEM Szkoła Wola Rębkowska 1. Progułka 2 zeszyt ćwiczeń CD-audio Jolanta Chmielewska, Katarzyna Grabarczyk, Marzena Szacherska, JUKA 5 2 Ilustrowany słownik języka rosyjskiego CD-ROM ET TOI & ELI 5 3 Ruskij jazyk: gry i zadania. ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute) 5 4 Python dla dzieci. Programowanie na wesoło Briggs Jason R. Wydawnictwo Naukowe PWN 6 5 Scratch bez tajemnic. Programowanie gier od podstaw Jakub Porzycki, Urszula Łukasik Helion 5 6 Hello Ruby. Programowanie dla Dzieci Liukas Linda Sierra Madre 5 7 Scratch bez tajemnic. Programowanie gier od podstaw Jakub Porzycki, Urszula Łukasik Helion 4 8 Hello Ruby Programowanie dla dzieci Liukas Linda Sierra Madre 4 9 Matematyka. Szkoła podstawowa klasa 4. Ćwiczenia wyrównawcze , oprawa miękka, rok wydania 2015 Witold Szwajkowski WiR 4 10 Krzyżówki matematyczne Georg Bemmerlein WiR 3 11 Matematyka z plusem 7. Lekcje powtórzeniowe Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 3 12 Małymi kroczkami ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla klasy 3 Matematyka Aneta Łuczyńska, Monika Kraszewska WiR 3 13 Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej Krystyna Wojciechowska Nowik 3 14 Informatyka klasa 3. Przygoda z komputerem ćwiczenia Małgorzata Jędrzejek Videograf Edukacja 4 15 Szkoła na miarę 3. Zajęcia komputerowe podręcznik z ćwiczeniami Michał Kęska Nowa Era 4 16 Zrozumieć przyrodę. Testy z przyrody dla klasy IV-VI szkoły podstawowej Małgorzata Światkowska TALES 5 17 Świat nauki w niezwykłych eksperymentach Press Hans Jurgen Wydawnictwo Jedność 5 18 Przed sprawdzianem Zbiór zadań. Przyroda kl.6 Liliana Hoppe Podkowa 5 19 Sprawdziany. Przyroda. Klasa 6 Grzegorz Wrocławski LITERAT 4 20 Polska na mapie- ćwiczenia z geografii dla Szkoły Podstawowej Aleksander Jaglarz WiR 4 21 Kierunki geograficzne na wesoło. Zabawy przyrodnicze dla klas IV-VI Ada Joanna Wróblewska Oficyna Wydawnicza Impuls 4 22 Sprawdziany Przyroda. Klasa 5 Grzegorz Wrocławski LITERAT 4 23 Słownik obrazkowy języka angielskiego- ELI Vocabulary In Pictures English- with audio and Digital activities ELI PUBLISHING 3 24 Incredible English 2nd Edition 3 Class Audio CD. Podręcznik Oxford 3 25 Słownik obrazkowy języka angielskiego – ELI Vocabulary In Pictures English- with audio and Digital activities ELI PUBLISHING 4 26 Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla kl. 3 Jadwiga Kozieł Olimp 5 27 Tangram gra logiczna Wierzbic Agata wydawnictwo KLEKS 5 28 Modele kartonowe do sklejania Świat z kartonu Szybowiec treningowy Ohka K1 Świat z kartonu. 8 29 Modele kartonowe do sklejania GPM-0914 GMP 8 30 Modele kartonowe do sklejania GPM 0239 Bleriot XI GMP 8 31 Modele kartonowe do sklejania Świat z kartonu Szybowiec treningowy Ohka K1 GMP 8 32 Modele kartonowe do sklejania GPM-0914 8 33 Modele kartonowe do sklejania GPM 0239 Bleriot XI 8 SUMA Szkoła Rębków 1 Matematyka wokół nas. Ćwiczenia wyrównawcze. Szkoła Podstawowa Klasa 5 Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 8 2 Matematyka wokół nas. Ćwiczenia wyrównawcze. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 8 3 Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 Krystyna Wojciechowska NOWIK 8 4 Matematyka na 6, zbiór zadań dla klasy 1 Jadwiga Kozieł Olimp Media 2 5 Matematyka na 6, zbiór zadań dla klasy 2 Jadwiga Kozieł Olimp Media 3 6 Matematyka na 6, zbiór zadań dla klasy 3 Jadwiga Kozieł Olimp Media 3 7 Matematyka z uśmiechem, zbiór zadań dla klasy 1 Elżbieta Jardanowska Niko 2 8 Matematyka z uśmiechem, zbiór zadań dla klasy 2 Elżbieta Jardanowska Niko 3 9 Matematyka z uśmiechem, zbiór zadań dla klasy 3 Elżbieta Jardanowska Niko 3 10 Matematyka bez formuł Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki Aksjomat Toruń 8 11 English Class A2 +A1, zeszyty ćwiczeń Peerson 5 12 New Voices kl. VII podręcznik Mecmillan 5 13 Tropiciele Przyroda karty pracy klasa III WSiP 3 14 Tropiciele Przyroda karty pracy klasa I WSiP 5 15 Atlas zwierząt świata dla dzieci Skrok H. Mehtan 8 16 Doświadczenia Małego odkrywcy klasa III Stefania Elbanowska-Ciemuchowska MAC 3 17 Doświadczenia Małego odkrywcy klasa I Stefania Elbanowska-Ciemuchowska MAC 5 18 Notatnik podróżnika klasa III Beata Szurowska, Barbara Tichy MAC 3 19 Notatnik podróżnika klasa I Beata Szurowska, Barbara Tichy MAC 5 20 Tropiciele Przyroda karty pracy klasa I WSiP 4 21 Tropiciele Przyroda karty pracy klasa II WSiP 2 22 Tropiciele Przyroda karty pracy klasa III WSiP 2 23 Doświadczenia Małego Odkrywcy Klasa I Stefania Elbanowska- Ciemuchowska MAC 4 24 Doświadczenia Małego Odkrywcy Klasa II Stefania Elbanowska- Ciemuchowska MAC 2 25 Doświadczenia Małego Odkrywcy Klasa III Stefania Elbanowska- Ciemuchowska MAC 2 26 Notatnik podróżnika klasa I Beata Szurowska, Barbara Tichy MAC 4 27 Notatnik podróżnika klasa II Beata Szurowska, Barbara Tichy MAC 2 28 Notatnik podróżnika klasa III Beata Szurowska, Barbara Tichy MAC 2 29 Atlas zwierząt świata dla dzieci Skrok, H. Mehtan 8 30 Nowy Atlas Przyroda Świąt wokół nas Nowa Era 8 31 Nowy Atlas Przyroda Świąt wokół nas Nowa Era 7 32 Przyroda to przygoda. Eksperymenty młodego naukowca Joachim Hecker Wydawnictwo Jedność 6 33 Eksperymenty. Księga młodych odkrywców Rainer Kothe Debit 5 34 Informatyka Europejczyka Ćwiczenia poziom 2 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka 3 35 Informatyka Europejczyka Ćwiczenia poziom 3 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 5 36 Elementarz małego informatyka Klasa 1 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka MAC 3 37 Elementarz małego informatyka Klasa 2 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka MAC 3 38 Elementarz małego informatyka Klasa 3 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka MAC 2 39 Informatyka Europejczyka podręcznik klasa 6 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 3 40 Informatyka Europejczyka ćwiczenia klasa 6 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 3 41 Informatyka Europejczyka ćwiczenia klasa 7 Jolanta Pańczyk Helion 4 42 Informatyka Europejczyka podręcznik klasa 7 Jolanta Pańczyk Helion 4 43 Informatyka Europejczyka ćwiczenia klasa 4 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 2 44 Informatyka Europejczyka podręcznik klasa 4 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 2 45 Informatyka Europejczyka ćwiczenia klasa 5 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 6 46 Informatyka Europejczyka podręcznik klasa 5 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 6 47 Informatyka Europejczyka podręcznik klasa 4 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 5 48 Informatyka Europejczyka ćwiczenia klasa 4 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion 5 49 Dysgrafia. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą 1 50 Jak radzić sobie ze złością i kaprysami jedność 1 51 Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy Raabe 1 52 Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 2. Szereg syczący Senkowska Bożena Wydawnictwo edukacyjne 1 53 Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 1. Szereg szumiący Senkowska Bożena Wydawnictwo edukacyjne 2 54 Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy. Zeszyt ćwiczeń Frostig Marianne, Horne David Pracownia Testów Psychologicznych PTP 3 55 Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 3. Szereg ciszący Senkowska Bożena Wydawnictwo edukacyjne 1 56 Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4. Różnicowanie trzech szeregów Senkowska Bożena Wydawnictwo edukacyjne 2 57 Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy. Zeszyt ćwiczeń Frostig Marianne, Horne David Pracownia Testów Psychologicznych PTP 3 SUMA Szkoła Wola Władysławowska 1 Matematyka bez problemów dla klas I-III Agata Ludwa Publicat 6 2 Jak pomyślę to obliczę. Zbiór zadań matematycznych dla klas I-III K. Wierzbicka Demańczuk- Cieślak Didasco 6 3 Scratch bez tajemnic. Programowanie gier odm podstaw J. Porzycki, U. Łukasik Helion 7 4 Hello Ruby. Programowanie dla dzieci L. Liukas Sierra Madre 7 5 Słownik obrazkowy języka angielskiego- ELI Vocabulary In Pictures English- with audio and Digital activities ELI PUBLISHING 8 6 Matymatyka 5 Zbiór zadań Nowa wersja K. Zarzycka, P. Zarzycki GWO 4 7 Matematyka wokół nas. Ćwiczenia wyrównawcze. Klasa 5 H. Lewicka, J.Lewicka WSiP 4 8 Matematyka 7 Zbiór zadań M. Braun, J. Lech, M. Pisarski GWO 2 9 Matematyka z plusem 7 Zeszyt ćwiczeń M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński GWO 2 10 Przekładaki-gra logiczna Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 6 11 Eksperymenty. Księga młodych odkrywców Rainer Kothe Debit 5 12 Owocna edukacja. Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD. Klasa 1 Ewelina Włodarczyk, Anna Stankiewicz-Chatys MAC Edukacja 5 Szkoła w Michałówce 1 Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4, część 1 Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej Beata Sokołowska Seria: Matematyka z kluczem. Reforma 2017 4 2 Matematyka z kluczem. Klasa 4 Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Seria: Matematyka z kluczem. 4 3 Owocna edukacja. Doświadczenia małego odkrywcy. Zeszyt ćwiczeń Klasa 3 Ewelina Włodarczyk, Anna Stankiewicz Chatys MAC Edukacja 20 4 Notatnik podróżnika, klasa 3 Beata Szurowska, Barbara Tichy MAC/JUKA 20 5 Matematyka wokół nas. Ćwiczenia wyrównawcze. klasa 5 Szkoła podstawowa Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 4 6 Matematyka wokół nas. Ćwiczenia wyrównawcze. Klasa 6 Szkoła podstawowa Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 4 7 Matematyka z plusem 7. Lekcje powtórzeniowe Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 4 8 Matematyka wokół nas. Zbiór zadań Klasa 5 Szkoła podstawowa Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 8 9 Matematyka wokół nas. Zbiór zadań. Klasa 7 Szkoła podstawowa Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 8 10 Matematyka wokół nas. Zbiór zadań. Klasa 6 Szkoła podstawowa Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 8 11 Matematyka wokół nas. Zbiór zadań. Klasa 4 Szkoła podstawowa Helena Lewicka, Joanna Lewicka WSiP 8 12 Budowa robotów dla początkujących. Wyd. 3 DAVID COOK Wydawnictwo: Helion 17 13 Ilustrowany atlas roślin Praca zbiorowa Martel 16 14 Świat nauki w niezwykłych eksperymentach Press Hans Jurgen Wydawnictwo Jedność 36 15 Matematyka z uśmiechem, zbiór zadań dla klasy 3 Elżbieta Jardanowska Niko 8 16 Zbiór zadań dla klasy 3 Praca zbiorowa Pryzmat 8 17 Słownik obrazkowy języka angielskiego- ELI Vocabulary In Pictures English- with audio and Digital activities ELI PUBLISHING 16 18 Look ! 2 Zeszyt ćwiczeń +CD David Todd Pearson Longman 8 19 Look ! 3 Zeszyt ćwiczeń +CD David Todd Pearson Longman 9 20 Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2 Anna Kulesz WSiP 8 2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 (kosztorys ofertowy) do SIWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

II.5) Główny kod CPV: 22110000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku oszczędności budżetowych projektu i wydaniu zgody przez Instytucję Zarządzającą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-22

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia warunku w w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
(w przypadku zaoferowania książki (podręcznika) równoważnego): w przypadku zaoferowania książki (podręcznika) równoważnego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć szczegółowe streszczenie książki (podręcznika), tak aby Zamawiający mógł sprawdzić zgodność jego treści z treścią żądaną przez Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2) niniejszej SIWZ; c) wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiący integralną część formularza oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmiany umowy – wzór umowy załącznik nr 6.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-11, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

 

 1. w poz.28 i 31 –  Szkoła Wola Rębkowska      modele kartonowe do skalejania Ohka K1   jest niedostępny,

czy możemy zaproponować Firmy Adamigo,   model Szybowiec Amigo.

Latający model szybowca do samodzielnego montażu:

 • rozwija wyobraźnię przestrzenną
 • doskonali sprawność manualną
 • uczy precyzji i cierpliwości
 • polecany na zajęcia techniczne

Zestaw zawiera:

 • model szybowca Amigo o wymiarach 48 x 34 cm
 • instrukcję montażu
 • podstawy teorii budowy modeli latających

ODP: Zmawiający dopuszcza zamianę modelu na model Szybowiec Amigo.

 1. Szkoła Podstawowa w Rębkowie-   Informatyka Europejczyka – kupuje się tylko podręczniki  a wraz  z nim  dostęp do ćwiczeń w wersji elektronicznej.

ćwiczenia w wersji papierowej zostały wycofane.

 

ODP: Zmiany zostały naniesione w załączniku nr 5

 

 1. Szkoła Wola Władysławowska poz. 1  Matematyka bez problemów dla klas I-III       –  niedostępne

 

ODP: Zmiany zostały naniesione w załączniku nr 5

 

 1. Szkoła Michałówka Poz. 13  Ilustrowany atlas roślin- niedostępne

poz. 18   Look 2 Zeszyt ćwiczeń +CD   –  niedostępny

 

 

ODP: Zmiany zostały naniesione w załączniku nr 5

Załączniki:

Zostaw komentarz