Krajowa Administracja Skarbowa informuje

 w Aktualności

Pytania i odpowiedzi:

 1. Od kiedy będą obowiązywały pozostałe struktury JPK?

Odp: Pozostałe struktury obowiązują dużych przedsiębiorców od lipca 2016, a pozostałych podatników od lipca 2018 r.

 1. Co to jest JPK na żądanie?

Odp: Obowiązek określony w art. 193a Ordynacji podatkowej – przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej zgodnych ze wzorami struktur logicznych opublikowanych na BIP MF.

 1. Czy należy wysyłać bez wezwania, wraz z JPK_VAT, także plik zawierający podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odp: Wysyłka bez wezwania dotyczy wyłącznie JPK_VAT.

 1. Struktury JPK_WB – jeśli nie posiadam rachunku firmowego tylko konto osobiste czy będę musiał je składać?

Odp: Przekazanie JPK_WB dotyczy wyłącznie podatników prowadzących księgi rachunkowe i tylko tych wyciągów, które są związane z prowadzonymi księgami.

 1. Gdzie można znaleźć schematy pozostałych struktur JPK?

Odp: Wszystkie struktury są opublikowane na BIP MF.

 1. Czy i kiedy będą dostępne aplikacje do innych struktur?

Odp: Nie ma planów udostępnienia aplikacji do innych struktur.

 1. Jeśli pozostałe struktury JPK będą przekazywane na żądanie organów skarbowych od 01.07.2018 r. to jaki zakres informacji będzie brany pod uwagę: od 01.01.2018 r. czy na bieżąco od 01.07.2018 r.?

Odp: Przekazaniu będą podlegały okresy od 1 lipca 2018 r.

 1. Jak tworzyć pozostałe struktury JPK w wersji elektronicznej?

Odp: Pozostałe struktury można utworzyć za pomocą oprogramowania biurowego (arkusza kalkulacyjnego) lub edytorów XML. Najlepiej jednak wytwarzać je za pomocą zaktualizowanych programów finansowo-księgowych, fakturowych czy magazynowych. Aktualizacja programów powinna być elementem standardowej usługi wsparcia świadczonej przez dostawców oprogramowania. Zmiana wymogów stawianych oprogramowaniu wynika ze zmiany prawa ogłoszonej z odpowiednio długim vacatio legis. Tego rodzaju zmiany nie powinny być podstawą do naliczania dodatkowych opłat za dostosowanie oprogramowania.

 1. Czy trzeba tworzyć wszystkie struktury JPK nawet w sytuacji, kiedy nie prowadzi się np. gospodarki magazynowej?

Odp: Nie. Przekazaniu podlegają tylko te zbiory, które są wymagane przepisami prawa i są wytwarzane za pomocą programów komputerowych.

 1. Czy przewidziane są szkolenia dot. generowania dodatkowych struktur JPK?

Odp: Przewidziane są szkolenia wewnątrzresortowe. Nie są planowane szkolenia dla podatników.

 1. Jakie struktury JPK (z 7 wymienionych) będą obowiązywały podatników opodatkowanych kartą podatkową?

Odp: Podatników opodatkowanych kartą podatkową mogą dotyczyć struktury JPK_VAT i JPK_FA, jeśli podmioty te będą miały status czynnego podatnika VAT.

 1. Kiedy będą dostępne na stronach internetowych bliższe informacje na temat pozostałych struktur JPK?

Odp: Więcej materiałów na temat pozostałych struktur JPK powinno być dostępnych w maju czerwcu 2018 r.

 1. Czy struktury JPK udostępniane na żądanie organu będą mogły być przekazywane na wybranym przez podatnika nośniku danych (brak napędu CD, DVD w komputerze Podatnika)?

Odp: Tak, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

 1. Czy struktury JPK udostępniane na żądanie organu mogą być przekazywane podobnie jak JPK_VAT za pomocą bramki ministerialnej? Czy można wówczas wygenerować UPO?

Odp: Tak.

 1. W prostym systemie magazynowym podatnik prowadzi rozliczenia posiadanych towarów i materiałów. W celach podatkowych system ten służy tylko do wydruku remanentu w oparciu o spis z natury. W systemie tym nie zawsze odnotowywane są na bieżąco dokumenty związane z wpływem i wypływem towarów. Czy prowadzenie takiej ewidencji magazynowej dla własnych potrzeb będzie obligowało podatnika do przekazywania pliku JPK_MAG na żądanie organu?

Odp: Nie. Przekazaniu będą podlegały wyłącznie magazynowe dowody księgowe, jeśli są wymagane na podstawie ustawy o rachunkowości (stanowiące podstawę zapisu w księgach).

 

 1. Podatnik wystawia faktury korzystając z własnego szablonu przygotowanego w programie biurowym – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Pozwala to na przekazanie kontrahentowi faktury czytelnej z logo firmy podatnika. Nie ma możliwości stworzenia na ich podstawie pliku JPK_FA. Czy w takiej sytuacji podatnik będzie mógł odmówić przekazania pliku JPK_FA na żądanie?

Odp: Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeśli dowody są wytwarzane za pomocą programu komputerowego, będą podlegały żądaniu przekazania ich organom podatkowym.

 1. Wystawiam faktury „komputerowo” jednak zdarza mi się wystawić fakturę ręcznie – w terenie. Czy będę musiał przekazać JPK_FA, czy mogę odmówić?

Odp: W zakresie faktur wystawianych ręcznie – tak.

 1. Czy w strukturze JPK_KPIR można ująć sprzedaż zbiorczo, w jednej pozycji?

Odp: Zgodnie z §21 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 728), jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji.

 1. Czy od 01.07.2018 r. organy podatkowe będą mogły żądać pozostałych struktur JPK od podmiotów prowadzących księgi i ewidencje w formie papierowej?

Odp: Nie.

 1. Czy jest obowiązek prowadzenia magazynu i innych rejestrów (poza ewidencją zakupów i sprzedaży VAT) w formie elektronicznej ?

Odp: Nie.

 1. Jak będzie wyglądać struktura JPK_WYCIĄG BANKOWY? Kto będzie zobowiązany do przekazania takiej struktury? Podatnik czy bank?

Odp: Struktura logiczna JPK_WB jest opublikowana na BIP MF. Zobowiązany do przekazania JPK_WB jest podatnik prowadzących księgi rachunkowe. Plik jest przygotowywany i przekazywany we współpracy z bankiem prowadzącym rachunek bankowy podatnika.

 1. Czy w strukturze JPK_FA należy ujmować wszystkie pozycje z danej faktury VAT?

Odp: Tak, podsumowania wg stawek ujmuje się w module Faktura, pozycje towarów i usług ujmuje się w module FakturaWiersz.

 1. Czy podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani dostarczyć na wezwanie US pozostałe struktury?

Odp: Tak, w zakresie prowadzonych ewidencji za pomocą programów komputerowych.

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie wystawia faktur (cała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) to będzie obowiązany tworzyć pozostałe struktury?

Odp: Tak, w zakresie prowadzonych ewidencji za pomocą programów komputerowych.

 1. Czy w strukturze Faktury należy wykazywać faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Odp: Tak.

 1. Czy obowiązek przesyłania na żądanie organu skarbowego struktury JPK_FA zachodzi tylko w przypadku faktur w wersji elektronicznej?

Odp: Tak, tylko w przypadku faktur w wersji elektronicznej.

 1. Czynny podatnik VAT (mikro-przedsiębiorca) do celów JPK_VAT będzie prowadził ewidencję VAT w formie elektronicznej od stycznia 2018 r. Czy od lipca 2018r. będzie musiał prowadzić inne ewidencje w formie elektronicznej dla pozostałych struktur JPK, czy na żądanie inne struktury będą tylko dla podatników prowadzących księgowość komputerowo?

Odp: Tylko dla podatników prowadzących księgowość komputerowo. Nie ma obowiązku prowadzenia innych ewidencji w formie elektronicznej dla pozostałych struktur JPK

 1. Czy będzie można zaimportować dane z rachunku bankowego bezpośrednio do JPK_WB?

Odp: Zobowiązany do przekazania JPK_WB jest podatnik prowadzący księgi rachunkowe. Plik jest przygotowywany i przekazywany we współpracy z bankiem prowadzącym rachunek bankowy podatnika.

 1. Co z fakturami wystawianymi na zasadzie samofakturowania prowizji np. Lotto, towarzystwa ubezpieczeń? Czy będzie obowiązek JPK_FA dla faktur wystawianych jako samofakturowanie?

Odp: Podatnik ma obowiązek dostarczenia faktur wystawianych na zasadzie samofakturowania, jeśli są wystawione za pomocą programów komputerowych.

 1. Czy podatnik może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów w formie papierowej lub w swoim programie księgowym, a nie w Jednolitym Pliku Kontrolnym; w jaki sposób w powyższej sytuacji będzie mógł przedłożyć podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów na wezwanie organu podatkowego?

Odp: Obowiązek dotyczy tylko ewidencji prowadzonych za pomocą programów komputerowych. Wszystkie programy komputerowe po 1 lipca 2018 r. powinny być dostosowane do wymagań tworzenia plików JPK.

 1. Czy są dostępne wzory plików inne niż JPK_VAT m.in. JPK_MAG? czy będą wymagane oddzielne struktury dla oddziałów firmy?

Odp: Są dostępne dla potrzeb szkoleń wewnętrznych (resortowych). Oddzielne struktury dla oddziałów firmy będą wymagane, jeśli księgi i dowody są wytwarzane za pomocą programów komputerowych.

 1. W jaki sposób należy sporządzić pliki JPK w zakresie pozostałych struktur – JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP na żądanie organu podatkowego?

Odp: Pozostałe struktury można utworzyć za pomocą oprogramowania biurowego (arkusza kalkulacyjnego) lub edytorów XML. Najlepiej jednak wytwarzać je za pomocą zaktualizowanych programów finansowo-księgowych, fakturowych czy magazynowych. Aktualizacja programów powinna być elementem standardowej usługi wsparcia świadczonej przez dostawców oprogramowania. Zmiana wymogów stawianych oprogramowaniu wynika ze zmiany prawa ogłoszonej z odpowiednio długim vacatio legis. Tego rodzaju zmiany nie powinny być podstawą do naliczania dodatkowych opłat za dostosowanie oprogramowania.

 1. Czy planuje się w strukturze JPK_VAT umieścić informacje pomocne przy rozliczaniu rocznej korekty zakupów współczynnikiem lub proporcją;

Odp: Właściwość Departamentu Poboru Podatków.

 1. Kto jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania struktury JPK_WB;

Odp: Zobowiązany do przekazania JPK_WB jest podatnik prowadzący księgi rachunkowe. Plik jest przygotowywany i przekazywany we współpracy z bankiem prowadzącym rachunek bankowy podatnika.

 1. Czy struktury plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB dotyczą wszystkich przedsiębiorców łącznie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą niezarejestrowanymi do podatku VAT czy tylko przedsiębiorców wysyłających pliki JPK_VAT tj. czynnych podatników VAT?

Odp: Zobowiązany do przekazania JPK_WB i JPK_MAG jest podatnik prowadzący księgi rachunkowe i wytwarzający dowody magazynowe za pomocą komputera. Natomiast do przekazywania JPK_FA zobowiązany jest podatnik wystawiający faktury za pomocą komputera.

 1. Czy pozostałe struktury JPK trzeba prowadzić w wersji elektronicznej na bieżąco?

Odp: Księgi powinny być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach (m.in. bieżąco). Elektroniczna postać tych ksiąg i dowodów powinna być dostępna na żądanie.

 1. Czy podatnik, który powierzył biuru rachunkowemu prowadzenie dokumentacji księgowej przy użyciu programów komputerowych, będzie musiał na żądanie organu podatkowego wysyłać strukturę JPK_FA, mimo że faktury sprzedaży wystawia ręcznie lub drukuje z programu komputerowego?

Odp: Podatnik będzie musiał na żądanie organu podatkowego wysyłać strukturę JPK_FA, jeśli wytwarza (drukuje) je za pomocą programu komputerowego.

 1. Czym różnią się poszczególne struktury JPK?

Odp: Każda struktura odpowiada właściwym wymaganiom określonym w odrębnych przepisach. Zawierają one określony układ wynikający ze wzorów ksiąg i dowodów oraz wymagań dotyczących poszczególnych elementów tych ksiąg i dowodów takich jak: daty, teksty, kwoty czy elementy logiczne (tak/nie).

 1. Czy pozostałe struktury JPK (księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów) podatnik jest zobowiązany co miesiąc przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS?

Odp: Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej pozostałe struktury przekazuje się na żądanie organu podatkowego.

 1. Jak można utworzyć inne struktury JPK?

Pozostałe struktury można utworzyć za pomocą oprogramowania biurowego (arkusza kalkulacyjnego) lub edytorów XML. Najlepiej jednak wytwarzać je za pomocą

zaktualizowanych programów finansowo-księgowych, fakturowych czy magazynowych. Aktualizacja programów powinna być elementem standardowej usługi wsparcia świadczonej przez dostawców oprogramowania. Zmiana wymogów stawianych oprogramowaniu wynika ze zmiany prawa ogłoszonej z odpowiednio długim vacatio legis. Tego rodzaju zmiany nie powinny być podstawą do naliczania dodatkowych opłat za dostosowanie oprogramowania.

 1. Kiedy będą dostępne wzory pozostałych struktur JPK?

Odp: Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych znajdują się na stronie BIP MF. Obecnie nie ma planów udostępnia przykładowych plików dla pozostałych struktur JPK.

 1. W jakim formacie oraz za pomocą jakiego programu należy prowadzić pozostałe struktury JPK (księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów)? Czy można powyższe struktury prowadzić w dotychczasowych programach księgowych?

Odp: Pozostałe struktury można prowadzić w dotychczasowych programach, pod warunkiem że zostaną one dostosowane (zaktualizowane do wymagań JPK). Ponadto pozostałe struktury można utworzyć za pomocą oprogramowania biurowego (arkusza kalkulacyjnego) lub edytorów XML. Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych znajdują się na stronie BIP MF.

 1. Jak mikroprzedsiębiorca, który ma dużą ilość produktów w małych kwotach (np. sklepy spożywcze) ma prowadzić VAT_MAG,?

Odp: Dowody magazynowe obowiązują podatników prowadzących księgi rachunkowe.

 1. Czy podatnicy muszą prowadzić stany magazynowe pod kątem JPK_MAG, w przypadku klientów biura rachunkowego nie prowadzących ksiąg rachunkowych, tylko Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję ryczałtową i kartę podatkową oraz podatnicy zgłoszeni do VAT np. rolnik lub działy specjalne produkcji rolnej?

Odp: Dowody magazynowe obowiązują podatników prowadzących księgi rachunkowe.

 1. Czy są dostępne tabele w formacie csv dot. pozostałych struktur JPK?

Odp: W chwili obecnej nie ma dostępnych pozostałych plików JPK w postaci plików .csv.

Zostaw komentarz