Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500057782-N-2018 z dnia 16-03-2018 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526585-N-2018
Data: 2018-03-05 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin” Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni żwirowej, zakup i montaż urządzeń siłowych, wykonanie dojść do zabawek i sadzenie roślin, wykonanie ogrodzenia, podwyższenie terenu i naprawa rowu. Zakres inwestycji obejmuje zamontowanie następujących urządzeń:  Podciągacz – 1 szt.  Wypychacz – 1 szt.  Orbitrek – 1 szt.  Wioślarz – 1 szt.  Wahadło – 1 szt.  Ławka do brzuszków – 1 szt.  Ławka z rowerkiem – 1 szt.  Twister – 1 szt.  Biegacz – 1 szt.  Koła tai-chi małe – 1 szt.  Kola tai-chi duże – 1 szt Urządzenia mają zostać zestawione w parach: • Podciągacz – Wypychacz • Orbitrek – Wioślarz • Wahadło – Ławka do brzuszków • Ławka z rowerkiem – 1 szt. • Twister – Biegacz • Koła tai-chi małe – kola tai-chi duże. Urządzenia mają zostać obsadzone na słupie, który jest główną konstrukcją nośną wykonaną ze stali konstrukcyjnej. Konstrukcję nośną (podpierającą) stanowią słupy okrągłe wykonane w całości ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 o przekroju min. Ø min. 190 mm, grubość min. 4,00 mm. Siedziska i oparcia wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej z otworami pozwalającymi na ewentualny odpływ wody deszczowej. Urządzenia mają zostać pomalowane proszkowo farbami podkładowymi, a właściwa powłoka farbami poliestrowymi oraz zabezpieczone przed korozją (także spawy) – proces kataforezy, malowane elektrofotoryczne. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • certyfikaty zgodne z normą PN EN 16630 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PNEN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin” Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni żwirowej, zakup i montaż urządzeń siłowych, wykonanie dojść do zabawek i sadzenie roślin, wykonanie ogrodzenia, podwyższenie terenu i naprawa rowu. Zakres inwestycji obejmuje zamontowanie następujących urządzeń:  Podciągacz – 1 szt.  Wypychacz – 1 szt.  Orbitrek – 1 szt.  Wioślarz – 1 szt.  Wahadło – 1 szt.  Ławka do brzuszków – 1 szt.  Ławka z rowerkiem – 1 szt.  Twister – 1 szt.  Biegacz – 1 szt.  Koła tai-chi małe – 1 szt.  Kola tai-chi duże – 1 szt Urządzenia mają zostać zestawione w parach: • Podciągacz – Wypychacz • Orbitrek – Wioślarz • Wahadło – Ławka do brzuszków • Ławka z rowerkiem – 1 szt. • Twister – Biegacz • Koła tai-chi małe – kola tai-chi duże. Urządzenia mają zostać obsadzone na słupie, który jest główną konstrukcją nośną wykonaną ze stali konstrukcyjnej. Konstrukcję nośną (podpierającą) stanowią słupy okrągłe wykonane w całości ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 o przekroju min. Ø min. 190 mm, grubość min. 4,00 mm. Siedziska i oparcia wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej z otworami pozwalającymi na ewentualny odpływ wody deszczowej. Urządzenia mają zostać pomalowane proszkowo farbami podkładowymi, a właściwa powłoka farbami poliestrowymi oraz zabezpieczone przed korozją (także spawy) – proces kataforezy, malowane elektrofotoryczne. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • obciążenie dla każdego urządzenia min. 150 kg • certyfikaty zgodne z normą PN EN 16630 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PNEN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Załączniki:

Zostaw komentarz