Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Garwolin

 w Zasady udostępniania informacji publicznej

 

 

 • 1.
 1. Udostępnianie informacji, znajdującej się w posiadaniu Urzędu Gminy Garwolin następuje poprzez:
 • Ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu,
 • Udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.
 1. Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garwolin jest udostępniana na wniosek.
 2. W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustala się – w załączniku nr 2 do zarządzenia – fakultatywny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

 • 2.

Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Garwolin,
 • Biuletynie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Garwolin,
 • Zarządzeniu – należy przez to rozumieć Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin
  w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej,
 • Instrukcji – należy przez to rozumieć Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Garwolin.
 • 3.
 1. Kierownicy Referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu kierowanych przez nich referatów, zgodnie z właściwością rzeczową określoną
  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garwolin oraz w szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu.
 2. Kierownicy referatów organizują pracę podległych referatów Urzędu w sposób gwarantujący realizację prawa dostępu do informacji publicznej, a w szczególności:
 • Dokonują kwalifikacji informacji publicznej i określają sposób jej udostępniania, a w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 wyznaczają miejsce i termin wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej,
 • Zapewniają prawidłową organizację udostępniania informacji publicznej oraz terminowość załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  w ramach właściwości rzeczowej jednostki,
 • Zapewniają wgląd do dokumentów urzędowych, w tym sporządzanie
  w obecności wyznaczonego pracownika odpisów i notatek,
 • Zabezpieczają możliwość kopiowania, wydruku, przesyłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie stosowany elektroniczny nośnik danych (tj. CD-ROM, DVD lub pendrive).
 • 4.
 1. Każdy wpływający do Urzędu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w Rejestrze wniosków
  o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Referat Organizacyjno – Oświatowy i Spraw Obywatelskich.
 2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawiera następujące dane:
 • liczba porządkowa,
 • data wpływu,
 • od kogo wpłynął wniosek,
 • przedmiot wniosku,
 • data i komu przekazano wniosek,
 • informacje:
 1. o przedłużeniu terminu realizacji wniosku,
 2. o naliczeniu opłaty za nośniki informacji publicznej,
 3. o braku technicznych możliwości udostępnienia informacji w formie wskazanej we wniosku,
 4. że przedmiotem wniosku jest informacja przetworzona.
 • Data oraz sposób załatwienia wniosku.
 1. Rejestr prowadzi pracownik ds. techniczno – kancelaryjnych.
 2. Przeniesienia informacji publicznej na elektroniczny nośnik danych jak również przesłania informacji publicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, dokonuje pracownik będący użytkownikiem systemu teleinformatycznego funkcjonującego
  w Urzędzie Gminy Garwolin, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
  w urzędzie.
 • 5.
 1. Po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej oryginał rejestruje się
  w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej a następnie dekretuje się, do pracownika który w zakresie obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku odpowiada za udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz ich publikację. Następnie wniosek konsultowany jest z Kierownikiem referatu
  w posiadaniu którego są żądane we wniosku informacje. Niezwłocznie weryfikują informacje i dokumenty, na bazie których przygotowują projekt odpowiedzi, mając na względzie zakres możliwości udostępniania. Zasadnym jest każdorazowe skonsultowanie z radcą prawnym właściwości i zakresu udostępniania informacji publicznej.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.
 • 6.
 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust.2
 2. Jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, dopuszcza się pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z wykazem pobieranych opłat stosowanych przy udostępnianiu informacji publicznej, stanowiących załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 3. W razie poboru opłaty:
 • W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej,
 • Wnioskodawca w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia może:
 1. Uiścić opłatę,
 2. Zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatrujemy ponownie,
 3. Wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 • Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Garwolin, określając przedmiot opłaty.
 • 7

Wykonywanie obowiązków polegających na udostępnianiu informacji publicznej na wniosek podlega nadzorowi Sekretarza Gminy Garwolin.

Załączniki:

Zostaw komentarz