Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Unin Kolonia

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500061980-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530301-N-2018
Data: 2018-03-13 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Zadanie zakłada budowę placu zabaw oraz siłowni plenerowej: Siłownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposażona w urządzenia do ćwiczeń montowane na słupach (urządzenia podane w nawiasie będą montowane w II etapie inwestycji – wykonawca jest zobowiązany jedynie do zostawienia otworów, aby można było na jednym slupie zamontować dodatkowe urządzenie): 1. Urządzenie Prasa nożna (+ Podciągacz) – 1 kpl. 2. Urządzenie Motyl (+ Drabinka z podciąganiem) – 1 kpl. 3. Urządzenie Rowerek Klasyczny (+ Jeździec) – 1 kpl. 4. Urządzenie Wioślarz (+ Wahadło) – 1 kpl. 5. Urządzenie Twister (+ Narciarz)- 1 kpl. 6. Urządzenie Biegacz (+Małe Koła Tai Chi) – 1 kpl. 7. Tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej – 1 kpl. Plac zabaw z nawierzchnią z trawy i piasku, wyposażonego w urządzenia zabawowo-sprawnościowe: 1. Statek ze zjeżdżalnią, linami wspinaczkowymi i kapitańskim mostem – 1 kpl. 2. Lornetka wolnostojąca – 1 kpl. 3. Koło sterowe wolnostojące – 1 kpl. 4. Kolejka linowa drewniana z podestem – 1 kpl. 5. Rowerek – bujak na sprężynie – 1 kpl. 6. Huśtawka potrójna (siedziska typu: gniazdo, koszyk, deska) – 1 kpl. 7. Tablica z regulaminem – 1 kpl. Zadanie zakłada również budowę strefy relaksu, wyposażenie dodatkowe, ogrodzenie placu zabaw, nasadzenia roślin: 1. Strefa relaksu Strefę relaksu podzielono na strefę relaksu przy placu zabaw oraz przy siłowni plenerowej. Strefa relaksu przy placu zabaw:  Tablica do gry w kółko krzyżyk – 1 kpl.  Stół do tenisa stołowego do gruntu – 1 szt.  Ławka z oparciem – 2 szt. Strefa relaksu przy silowi plenerowej  Ławka z oparciem – 2 szt. 2. Wyposażenie dodatkowe  Kosz na śmieci (gminny) – 1 szt.  Stojak na rowery 5 stanowiskowy – 1 szt. 3. Ogrodzenie placu zabaw w systemie panelowym Ogrodzenie w systemie panelowym bez podmurówki, długość: 83,77 mb, wys. 1,06 m, z 1 furtką szer. 1m. Zakończenie przęseł ogrodzenia bez wystających prętów. 4. Nasadzenia roślinne Drzewa liściaste: platan klonolistny (Platanus xhispanica) – 1 szt. Drzewa iglaste: świerk serbski (Picea omorika) – 10 szt. Nawierzchnia z piasku płukanego (fr. 0,2-1,3 mm) grubości 30 cm amortyzującą upadek z wysokości do 3,00 m. Urządzenia mocowane na gruncie na fundamentach betonowych z betonu C16/20. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą PN – EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • certyfikaty zgodne z normą PN- EN 16630 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PN-EN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa 'Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Unin Kolonia’ na działkach nr 165/6 oraz fragmencie działki nr 165/7 Zadanie zakłada budowę placu zabaw oraz siłowni plenerowej: Siłownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposażona w urządzenia do ćwiczeń montowane na słupach (urządzenia podane w nawiasie będą montowane w II etapie inwestycji – wykonawca jest zobowiązany jedynie do zostawienia otworów, aby można było na jednym slupie zamontować dodatkowe urządzenie): 1. Urządzenie Prasa nożna (+ Podciągacz) – 1 kpl. 2. Urządzenie Motyl (+ Drabinka z podciąganiem) – 1 kpl. 3. Urządzenie Rowerek Klasyczny (+ Jeździec) – 1 kpl. 4. Urządzenie Wioślarz (+ Wahadło) – 1 kpl. 5. Urządzenie Twister (+ Narciarz)- 1 kpl. 6. Urządzenie Biegacz (+Małe Koła Tai Chi) – 1 kpl. 7. Tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej – 1 kpl. Plac zabaw z nawierzchnią z trawy i piasku, wyposażonego w urządzenia zabawowo-sprawnościowe: 1. Statek ze zjeżdżalnią, linami wspinaczkowymi i kapitańskim mostem – 1 kpl. 2. Lornetka wolnostojąca – 1 kpl. 3. Koło sterowe wolnostojące – 1 kpl. 4. Kolejka linowa drewniana z podestem – 1 kpl. 5. Rowerek – bujak na sprężynie – 1 kpl. 6. Huśtawka potrójna (siedziska typu: gniazdo, koszyk, deska) – 1 kpl. 7. Tablica z regulaminem – 1 kpl. Zadanie zakłada również budowę strefy relaksu, wyposażenie dodatkowe, ogrodzenie placu zabaw, nasadzenia roślin: 1. Strefa relaksu Strefę relaksu podzielono na strefę relaksu przy placu zabaw oraz przy siłowni plenerowej. Strefa relaksu przy placu zabaw:  Tablica do gry w kółko krzyżyk – 1 kpl.  Stół do tenisa stołowego do gruntu – 1 szt.  Ławka z oparciem – 2 szt. Strefa relaksu przy silowi plenerowej  Ławka z oparciem – 2 szt. 2. Wyposażenie dodatkowe  Kosz na śmieci (gminny) – 1 szt.  Stojak na rowery 5 stanowiskowy – 1 szt. 3. Ogrodzenie placu zabaw w systemie panelowym Ogrodzenie w systemie panelowym bez podmurówki, długość: 83,77 mb, wys. 1,06 m, z 1 furtką szer. 1m. Zakończenie przęseł ogrodzenia bez wystających prętów. 4. Nasadzenia roślinne Drzewa liściaste: platan klonolistny (Platanus xhispanica) – 1 szt. Drzewa iglaste: świerk serbski (Picea omorika) – 10 szt. Nawierzchnia z piasku płukanego (fr. 0,2-1,3 mm) grubości 30 cm amortyzującą upadek z wysokości do 3,00 m. Urządzenia mocowane na gruncie na fundamentach betonowych z betonu C16/20. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą PN – EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • obciążenie dla każdego urządzenia min. 150 kg • certyfikaty zgodne z normą PN EN 16630 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PN-EN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3)
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na: budowie lub przebudowie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej o wartości robót min. 80.000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 5 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): – Kierownik robót posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej dwuletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy boiska sportowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na: budowie lub przebudowie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej o wartości robót min. 80.000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 2 osoby były, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): – Kierownik robót posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej dwuletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-28, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 11:30

Załączniki:

Zostaw komentarz