Ogłoszenie. Konkurs ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2018

 w Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Garwolin na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492)

 

ogłasza konkurs ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2018, zawartego w ramach:

 

Dział IV rozdz. 4 pkt 2 – Dofinansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń,
a w uzasadnionych przypadkach także osób fizycznych, związanych z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych i innym patologiom społecznym w zakresie: prowadzenia różnorodnych form zajęć profilaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych; organizowania wypoczynku wakacyjnego i zajęć w okresie ferii zimowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej (biwaki, basen) przez świetlice profilaktyczno – wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z rodzin ubogich.

 

 

Działanie wpisuje się w cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia tj. Profilaktykę
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Konkurs adresowany jest do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.).

 

 

 

 1. Zasady przyznawania środków finansowych:
 2. Środki finansowe zostaną przyznane w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Garwolin.
 3. Szczegółowy tryb przekazania środków finansowych zostanie określony w umowie.
 4. Przyznane środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie zobowiązań, które powstały przed datą zawarcia umowy na powierzenie realizacji działania.

 

III. Termin i warunki realizacji działania:

 1. Działania będą realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową przy uwzględnieniu terminów i warunków ich realizacji.
 2. Termin realizacji działania ustala się od dnia 10.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 3. Na realizację działania przeznaczono środki w wysokości 38.000 złotych.

 

 1. Termin i warunki składania ofert:
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 pokój nr 100, od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1545, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.
 3. Oferty powinny być złożone na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu, w zamkniętej kopercie, opisanej
  w następujący sposób: pełny tytuł działania zgodny z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta, nazwa podmiotu składającego ofertę wraz z danymi adresowymi.
 4. W opisanej kopercie może znajdować się tylko jedna oferta.
 5. Do każdej z ofert należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym podmiotu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu podmiotu w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 • kopię pełnomocnictwa, w przypadku jego udzielenia, wraz z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Garwolin,
 • kopię aktualnego statutu podmiotu lub innego równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności,
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych, z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
  z zastrzeżeniem, że oferta podmiotu, który złoży oświadczenie o stwierdzeniu w stosunku do niego niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych zostanie oceniona negatywnie pod względem formalnym i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej,
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, z zastrzeżeniem, że oferta podmiotu, którego osoba uprawniona do jego reprezentowania złoży oświadczenie o karalności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe zostanie oceniona negatywnie pod względem formalnym i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej,
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się podmiotu do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym, z obowiązkiem zawarcia klauzuli
  o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację działania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie działanie nie będzie finansowane z innych źródeł, z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • oświadczenie podmiotu składającego ofertę o braku zadłużenia wobec Gminy Garwolin, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  z zastrzeżeniem, że oferta podmiotu, który złoży oświadczenie o zadłużeniu wobec którejkolwiek z wymienionych instytucji (organów) zostanie oceniona negatywnie pod względem formalnym i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej,
 • oświadczenie potwierdzające, że wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
  i faktycznym,
 • oświadczenie o statusie podatnika VAT, w którym podmiot składający ofertę zawiera informację, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji podmiotu.
 2. Oferta i załączniki muszą być podpisane czytelnie z imienną pieczątką osoby / osób podpisującej / podpisujących lub w przypadku braku pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem funkcji osoby / osób podpisującej / podpisujących.
 3. W przypadku składania kopii dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji podmiotu.
 4. Złożenie oferty na realizację działania nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz zarządzeniu nr 28/2018 Wójta Gminy Garwolin z dnia
  26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w ramach konkursów ofert na powierzenie realizacji
  w 2018 r. działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2018.
 3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna, zostanie przeprowadzona w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, w pokoju nr 103.
 4. Etap oceny formalnej jest jawny dla podmiotów składających oferty.
 5. Przy ocenie formalnej ofert stosowane będą następujące kryteria formalne:
 • oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
 • oferta została złożona na obowiązującym druku,
 • wszystkie części oferty są wypełnione,
 • oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
 • oferta jest złożona na działanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi lub przedmiotem działalności podmiotu składającego ofertę,
 • termin realizacji oferowanego działania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
 • oferta jest prawidłowo podpisana przez upoważnione osoby,
 • oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
 • wszystkie załączniki są prawidłowo podpisane przez upoważnione osoby,
 • wszystkie kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenia, w odniesieniu do których w niniejszym konkursie określono obowiązek tego rodzaju, zawierają klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • w kopercie znajduje się tylko jedna oferta.
 1. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień
  i uzupełniania oferty w przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych błędów pisarskich.
 2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
 3. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.
 4. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej.
 5. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym.
 6. Ocena merytoryczna oferty dokonywana jest w skali od 0 do 12 punktów.
 7. Oferty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 8 punktów, obliczonych jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków komisji, nie mogą uzyskać rekomendacji do przyznania środków finansowych.
 8. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne i następująca punktacja:
 • kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizował działanie
  (0-3 pkt),
 • możliwość i jakość realizacji działania (0-4 pkt),
 • zapewnione zasoby lokalowe i rzeczowe, które mogą zostać użyte podczas realizacji działania (0-2 pkt),
 • spójność kalkulacji kosztów z działaniami przedstawionymi w ofercie (0-1 pkt),
 • spójność zaplanowanych działań z harmonogramem realizacji działania
  (0-1 pkt),
 • ocena wcześniejszych działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy działania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert lub działania podobnego rodzaju (0-1 pkt).
 1. Wójt Gminy Garwolin podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru oferty w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.
 2. Od rozstrzygnięcia Wójta Gminy Garwolin dotyczącego wyboru oferty podmiotowi składającemu ofertę przysługuje odwołanie. Podmiot składający ofertę może wnieść odwołanie od wyników konkursu ofert do Wójta Gminy Garwolin w formie pisemnej w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do siedziby Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16.
 3. O uwzględnieniu odwołania lub jego oddaleniu decyduje Wójt Gminy Garwolin.
 4. Podmiot składający ofertę, który wniósł odwołanie zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.
 5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garwolin, na stronie internetowej Gminy Garwolin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin.

 

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 • pdf 29
  Wielkość pliku: 466 KB
 • pdf 2do29
  Wielkość pliku: 209 KB
 • pdf 3do29
  Wielkość pliku: 117 KB
 • pdf 1do29
  Wielkość pliku: 4 MB
Zostaw komentarz