Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500083669-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540474-N-2018
Data: 2018-04-05
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska” Zakres inwestycji obejmuje utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez rozmieszczenie obiektów małej architektury na działce nr 485/5. Zadanie obejmuje montaż następujących urządzeń: 1. Huśtawka „Bocianie gniazdo” – 1 szt. 2. Huśtawka MakeMake – 1 szt. 3. Bujaki pojedyncze wersja HDPE -2 szt. 4. piramida liniowa titan – 1 szt. 5. Dodatek do piramidy Titan ślizg szeroki – 1 szt. 6. Huśtawka podwójna – 1 szt. 7. Tablica regulaminowa – 1 szt. 8. Stojak na rowery 5 – stanowiskowy – 1 szt. 9. ławka z oparciem – 3 szt. 10. ławka bez oparcia – 3 szt. 11. Stół ping-ponga do wkopania – 1 szt. 12. Stolik betonowy, siedziska bez oparć, do wkopania – gra szachy – 1 szt. 13. Piłkarzyki – 1 szt. 14. Zestaw Linoskoczek, prosty – 1 szt. 15. Wiata przystankowa EOS-S z wyposażeniem: ławka, tabliczka rozkładu jazdy 1 szt. Zadanie zakład również: • nasadzenie roślinności (Hedera helix, Cornus, Hippohae rhamnoides, Juniperus horizontalis, Salix repens). • wykonanie ogrodzenia (wysokość min. 100 cm, brama uchylna o o szerokości 4 m i dwie furtki o szerokości 120 cm), • wykonanie nawierzchni – nawierzchnia piaszczysta pod urządzaniami dla dzieci (warstwa piasku płukanego) zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. położone na kratkach trawnikowych 50/50/4 wypełnionej żwirem okrągłym frakcja 4-8. wokół teren opasany obrzeżem betonowym 30×8 na podsypce cementowo piaskowej. chodniki z płyt 50/50/7 i 35/35/5 układne na podsypce cementowo- piaskowej z wyplenieniem spoin zapraw cementową w mechanicznie wykonanych korytach głębokości 20 cm. nawierzchnia żwirowa ścieżki dogęszczana mechanicznie do grubości 10 cm, ułożona po wykorytowaniu. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • certyfikaty zgodne z normą PN- EN 16630 oraz PN-EN 1176-1:2009 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PN-EN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska” Zakres inwestycji obejmuje utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez rozmieszczenie obiektów małej architektury na działce nr 485/5. Zadanie obejmuje montaż następujących urządzeń: 1. Huśtawka „Bocianie gniazdo” – 1 szt. 2. Huśtawka MakeMake – 1 szt. 3. Bujaki pojedyncze wersja HDPE -2 szt. 4. piramida liniowa titan – 1 szt. 5. Dodatek do piramidy Titan ślizg szeroki – 1 szt. 6. Huśtawka podwójna – 1 szt. 7. Tablica regulaminowa – 1 szt. 8. Stojak na rowery 5 – stanowiskowy – 1 szt. 9. ławka z oparciem – 3 szt. 10. ławka bez oparcia – 3 szt. 11. Stół ping-ponga do wkopania – 1 szt. 12. Stolik betonowy, siedziska bez oparć, do wkopania – gra szachy – 1 szt. 13. Piłkarzyki – 1 szt. 14. Zestaw Linoskoczek, prosty – 1 szt. 15. Wiata przystankowa EOS-S z wyposażeniem: ławka, tabliczka rozkładu jazdy 1 szt. Zadanie zakład również: • nasadzenie roślinności (Hedera helix, Cornus, Hippohae rhamnoides, Juniperus horizontalis, Salix repens). • wykonanie ogrodzenia (wysokość min. 100 cm, brama uchylna o o szerokości 4 m i dwie furtki o szerokości 120 cm), • wykonanie nawierzchni – nawierzchnia piaszczysta pod urządzaniami dla dzieci (warstwa piasku płukanego) zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. położone na kratkach trawnikowych 50/50/4 wypełnionej żwirem okrągłym frakcja 4-8. wokół teren opasany obrzeżem betonowym 30×8 na podsypce cementowo piaskowej. chodniki z płyt 50/50/7 i 35/35/5 układne na podsypce cementowo- piaskowej z wyplenieniem spoin zapraw cementową w mechanicznie wykonanych korytach głębokości 20 cm. nawierzchnia żwirowa ścieżki dogęszczana mechanicznie do grubości 10 cm, ułożona po wykorytowaniu. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu musza być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami (urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą EN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Wymagania: • dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 2 % • certyfikaty zgodne z normą PN- EN 16630 oraz PN-EN 1176-1:2009 • do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji. W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy PN-EN 16630:2015. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 8 (przedmiar robót). Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4)
W ogłoszeniu jest: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. e) Zagraniczne dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstawy wykluczenia: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 a, b. c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że:  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W ogłoszeniu powinno być: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. f) Zagraniczne dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstawy wykluczenia: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 a, b. c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że:  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-20, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-23, godzina: 11:30,

Załączniki:

Zostaw komentarz