Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

 w Aktualności

W dniu 18 kwietnia br. rozpoczęła się rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Na podstawie art.  133 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę poniższe kryteria określone przez organ prowadzący:

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
1 Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie gm. Garwolin 10 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
2 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej 3 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
3 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy 3 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
4 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowywany przez jednego rodzica 3 Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata
5 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej 3 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Załączniki:

Zostaw komentarz