KLAUZULA INFORMACYJNA – GOPS

 w Ochrona danych osobowych

 

 

W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z  siedzibą w  Garwolinie, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

adres:                  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin; telefon: (+48)25 682 05 60;

e-mail:                                gops@garwolin-gmina.pl

 

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin; telefonicznie pod numerem: (+48)25 682 05 60; poprzez adres e-mail: iod@garwolin-gmina.pl

 

  • Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z udzielaniem pomocy społecznej wynikającego z  przepisów prawa:

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

– ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

– ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

– ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które zawarły z Administratorem stosowne umowy.

 

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą do przetwarzania.

 

  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  • W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wypełnienia obowiązku prawnego.
Zostaw komentarz