Świadczenie „Dobry start” dla ucznia w kwocie 300 zł

 w Aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W GARWOLINIE

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia w kwocie 300 zł

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wprowadzono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Komu przysługuje wsparcie?

Kwota świadczenia wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny:

– w wieku do ukończenia 20 roku życia;

– w wieku do ukończenia 24 roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny lub osoby uczącej się.

 

Wniosek o świadczenie składa:

1) rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, osoba ucząca się- raz w roku w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego ( Rodzina 500+) ze względu na miejsce zamieszkania

2) rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej- raz w roku w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

 

Okres składania wniosków oraz wypłata świadczenia

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie w budynku Urzędu Gminy  Garwolin ul. Mazowiecka 16, parter pokój  nr 7:

1) w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznie od 01 lipca danego roku do 30 listopada.

2) w formie tradycyjnej t. j. papierowej od 01 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 lipca do końca sierpnia danego rokuwypłata świadczenia następuje nie później niż do 30 września danego roku

W przypadku wniosków składanych od 01 września do 30 listopada danego roku wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

– na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;

– w przypadku gdy dziecko umieszczone jest w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

Ważna informacja:

1) dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie „Dobry strat” nie przysługuje zatem studentom.

2) przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, jednakże organ przesyła informację o przyznaniu wsparcia na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku umieszczenia adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać  informację osobiście od organu, u którego złożył wniosek.

 

 

Załączniki:

  • doc dok1
    Wielkość pliku: 14 KB
Zostaw komentarz