Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Garwolin

 w Rada Gminy - Ogłosznia

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 3 Statutu Gminy Garwolin , zawiadamiam, że  XXXII  sesja Rady Gminy Garwolin odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek)  o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie (sala nr 1),  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 23 marca 2018 r.).
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie :
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Garwolin wraz z wykonaniem budżetu,
 6. udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.,
 7. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2018-2030,
 8. dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2018 rok,
 9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na odcinku Wola Rębkowska – Krystyna”,
 10. wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie na okres 7 miesięcy w trybie bezprzetargowym gruntu działki nr 6/6 położonej w miejscowości Górki.
 11. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Garwolin,
 12. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 13. uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XXXI/274/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu,
 14. zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach.
 15. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie
Zostaw komentarz