Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2018/2019

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje, że w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci w szkołach  na terenie Gminy Garwolin mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł. ( od 01.11.2018 kwoty 792 zł).

Ubiegając  się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 01.09.2018r. do 31.12.2018 r. wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie GOPS, 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16  pokój nr 5.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek  renty, odcinek emerytury itp.);
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz podatkowy
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 Ustawy o pomocy społecznej udziela na wniosek, po przeprowadzeniu  rodzinnego wywiadu u  osoby i rodziny w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia wymaganych kryteriów.

Obowiązek informacyjny:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z  siedzibą w  Garwolinie, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: adres:          ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin; telefon:         (+48)25 682 05 60; e-mail:         gops@garwolin-gmina.pl

 

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się, pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin; telefonicznie pod numerem: (+48)25 682 05 60; poprzez adres e-mail: iod@garwolin-gmina.pl
  • Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z udzielaniem pomocy w formie stypendium szkolnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które zawarły z Administratorem stosowne umowy.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą do przetwarzania.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wypełnienia obowiązku prawnego.

Garwolin, dn. 28.08.2018r.

 

 

Zostaw komentarz