STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16  pokój nr 5  w terminie od 1 do 15 września 2018r.

.
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.),
– Uchwała Rady Gminy Garwolin nr XI/105/2012  z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Garwolin”.
Kto może złożyć wniosek?
– rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletni uczeń,
– dyrektor szkoły,
stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
Kto może otrzymać?
– Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
– Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
-Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie  przepisów o systemie oświaty;
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Garwolin,
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pouczenie:
– Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
– Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
– Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2017, poz. 2198 z późn. zm.)
– Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, przybory szkolne, tornister, plecak szkolny, strój galowy, strój na zajęcia wychowania fizycznego, obuwie sportowe, lektury szkolne, opracowania szkolne, atlasy, encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez szkołę, komputer i programy naukowe do tych komputerów, tusz do drukarki, abonament internetowy, itp.,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej
d) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Garwolin uzna, na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. a – c, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. c, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. a – c nie jest celowe.
Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. a b, c, udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty wystawionych na wnioskodawcę oraz na podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia kosztów.
Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. d udzielane jest poprzez wypłatę świadczenia w formie pieniężnej, przy czym wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej stypendium do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny oraz dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198 ze zm.).

1. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym doku szkolnym ustala się:
1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do 30%  kryterium dochodowego w kwocie do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,
2) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego w kwocie do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,
3) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 60%  do 80% kryterium dochodowego w kwocie do 110% kwoty zasiłku rodzinnego.

 • 4) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 80% do 100% kryterium dochodowego w kwocie  80% kwoty zasiłku rodzinnego
  Stypendium dla ucznia, w którego rodzinie występuje okoliczność, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przyznaje się w kwocie wskazanej w pkt 1 podwyższonej o 20 zł przy czym wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty zasiłku rodzinnego.Dokumentowanie wydatków:
  Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

  W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
  – zakup podręczników od czerwca 2018r.,
  – pozostałe materiały szkolne od lipca 2018r. do czerwca 2019r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
  – abonament internetowy od września 2018r. do czerwca 2019r.
  – bilety za dojazdy do szkoły od września 2018r. do czerwca 2019r.

  Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
  – Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  – Zaświadczenie o wysokości:
  – dochodu netto z zakładu pracy
  – renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
  – alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS – funduszu alimentacyjnego),
  – Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  – Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  – Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
  – Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.
  – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
  – Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

  WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

 

Obowiązek informacyjny:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z  siedzibą w  Garwolinie, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: adres: Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin; telefon:          (+48)25 682 05 60;

e-mail:             gops@garwolin-gmina.pl

 

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się, pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin; telefonicznie pod numerem: (+48)25 682 05 60; poprzez adres e-mail: iod@garwolin-gmina.pl
 • Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z udzielaniem pomocy w formie stypendium szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty:
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które zawarły z Administratorem stosowne umowy.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą do przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wypełnienia obowiązku prawnego.

Garwolin, dn. 28.08.2018r.

 

Zostaw komentarz