Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowyja – etap II w ramach zadania Rozszerzenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500237831-N-2018 z dnia 03-10-2018 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 630957-N-2018
Data: 2018-10-02 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowyja na długości 162 m. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robot ziemnych, wykonanie robót montażowych, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ulic i dróg, wykonanie przyłączy wodociągowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, na podstawie, którego Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ (przedmiar robot).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowyja na długości 162 m. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robot ziemnych, wykonanie robót montażowych, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ulic i dróg, wykonanie przyłączy wodociągowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ (przedmiar robot).
Zostaw komentarz