II SESJA RADY GMINY GARWOLIN

 w Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  II sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 19 listopada 2018 r.).
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:
 5. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2018-2030;
 6. dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2018 r.;
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
 8. stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;
 9. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
 10. obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019;
 11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 rok;
 12. programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 13. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 14. Zapytania i interpelacje.
 15. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz