IV Sesja Rady Gminy Garwolin

 w Rada Gminy - Ogłosznia

Garwolin, dnia 14 grudnia 2018 r.

 

  1. 0002.4.2018

 

                                          …………………………….

                             

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  IV sesja Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 13 grudnia 2018 r.).
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin; b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów; c) zmiany Statutów Sołectw Gminy Garwolin; d)zarządzenia wyborów do organów Sołectw na terenie Gminy Garwolin; e) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2019; f) powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Garwolin, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych; g) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2018-2030, h) dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2018 rok, i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030, j) uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2019 rok; k) wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018; l) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; m) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; n)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  6. Zamknięcie

 

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

      Bernard Makulec

Zostaw komentarz