VII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Garwolin, dnia 06 marca 2019 r.

 

  1. 0002.7.2019

 

 

                             

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  VII sesja Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podziękowanie dotychczasowym Sołtysom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 11 lutego 2019 r.).
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030; dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2019 rok; niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.; poboru podatku w drodze inkasa; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne; zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Garwolin; Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2019-2024; Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2019; uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Garwolin; ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garwolin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Garwolin a gminą Osieck w sprawie przejęcia przez gminę Osieck realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Budy Uśniackie należącej do gminy Garwolin, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku;
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin w 2018 roku.
  7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji problemowych i planu pracy Rady Gminy Garwolin na 2019 rok.
  8. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  9. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

Bernard Makulec

 

Zostaw komentarz