Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie garwolińskim

 w Aktualności

Informacje ogólne

W 2019 r. mieszkańcy powiatu garwolińskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym)
w dowolnie wybranym Punkcie (w Garwolinie, Pilawie, Łaskarzewie lub Żelechowie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Łaskarzewie których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

 • Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowo-administracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

 • Na czym polega  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2019r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie obejmują nieodpłatnej mediacji.

 • Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 • Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Garwolińskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego.

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ działające w 2019 roku

 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

 1. Mazowiecka 26, parter
  tel. (25) 684 25 46

Poniedziałek 8.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00

Wtorek 13.00 – 17.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158,
tel. (25) 685 61 10 wew.27

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Wtorek 12.00 – 16.00

Środa 14.00 – 18.00

Czwartek 8.00 –12.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

 

 

Ratusz w Żelechowie, ul. Rynek 1,
tel. (25) 754 11 44

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 14.00 – 18.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 14.00 – 18.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

 

Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32,
tel. (25) 684 52 50 wew.14

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 12.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 16.00

Piątek 12.00 – 16.00

 

Zostaw komentarz