Informacja o VIII Sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Garwolin

 w Rada Gminy - Ogłosznia

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  VIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 14 marca 2019 r.).
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030;

c) dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2019 rok;

d) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut;

e) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut;

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Garwolin a Miastem Garwolin w sprawie przejęcia przez Miasto Garwolin realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Garwolin,

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Garwolin a Gminą Górzno w sprawie przejęcia przez Gminę Górzno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Unin-Kolonia;

h) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Garwolin na lata 2019-2023.

 

  1. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  2. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

Bernard Makulec

Zostaw komentarz