Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

27 czerwca odbyła się IX sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin, która zaczęła się od podziękowania Panu Aleksandrowi Byksowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudzie Talubskiej, który 30 czerwca kończy pracę w szkole. Wójt, dziękując powiedział, że jest to dyrektor, który wiele wysiłku włożył w rozwój oświaty na terenie gminy. Placówka, którą zastał, bardzo się rozwinęła przez te lata, by stać się szkołą na miarę XXI wieku. Pan dyrektor powiedział, że jest dumny z tej gminy, z tego, że przez 30 lat mógł w niej pracować. Podkreślił, że jest w gminie od początku samorządu, a udział w tej reformie przyniósł mu wiele satysfakcji. Pan dyrektor powiedział też, że są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka: pierwszy, gdy się rodzi i drugi, gdy czuje, że osiągnął swój cel, a on czuje, że ten cel osiągnął. Podsumowując, pan dyrektor podziękował za współpracę i za wszelkie wsparcie.

Po podziękowaniach przystąpiono do informacji o raporcie o stanie gminy za rok ubiegły. Raport ten był podstawą do podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Wójt dziękując za takie poparcie podkreślił, że wotum zaufania jest docenieniem całokształtu pracy w odróżnieniu o absolutorium, którego udziela się za realizację budżetu.

Następnie po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Marek Kot odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie przedstawił zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie.

Wójt Gminy podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie dobrych wyników składa się praca całego zespołu. Podziękował zastępcy – Karolinie Kasprzak za czuwanie nad inwestycjami w gminie. Wyraził też wdzięczność skarbnik gminy Katarzynie Grzeszczak, sekretarz gminy Martynie Karaś, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom, a także wszystkim pracownikom urzędu. Na zakończenie pan Wójt podziękował za pozytywną ocenę jego pracy.

Zostaw komentarz