ASF – rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 4 z dnia 05.07.2019 r.

 w Aktualności

W związku ze stwierdzeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w miejscowości Leonów gm. Maciejowice oraz Sośninka gm. Łaskarzew, dla miejscowości z terenu gminy Garwolin: Górki, Izdebnik, Parcele-Rębków, Ruda Talubska, Sulbiny, Taluba, Wilkowyja, Zakącie, na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 4 z dnia 05.07.2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego i kozienickiego został wprowadzony „obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”.

 

Dla obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 

Dla obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcje, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymian, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

 

            Wyżej wymienione nakazy i zakazy, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie informuje, że dni.05.07.2019 r. teren gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły zostały włączone na mocy decyzji Komisji (UE) 2019/1147 do tzw. strefy niebieskiej (obszar zagrożenia ASF). W związku z powyższym obowiązują ograniczenia w obrocie na tym terenie trzodą chlewną i tuszami dzików.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie przekazuje w załączeniu do wiadomości i stosowania Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 4 z dnia 05.07.2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego i kozienickiego.

 

Załączniki:

Zostaw komentarz