Informacja o XI sesji Rady Gminy Garwolin

 w Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XI sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 9 lipca 2019 r.).
 4. Przekazanie powierzeń nowym dyrektorom szkół.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie rozpatrzenia skargi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
 10. Rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyboru ławników.
 12. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz