INFORMACJA O XII SESJI RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Garwolin, dnia 23 września 2019 r.

SO.0002.12.2019

                             

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 27 sierpnia 2019 r.).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin uchylającej uchwałę Nr XI/91/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Garwolin lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w gminie Garwolin.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Pilawa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy”.
 11. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 12. Zamknięcie

 

 

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz