Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Remont drogi gminnej nr 130231W w miejscowości Sulbiny ul. Ogrodowa – ul. Spacerowa – ul. Leśna od km 0+000 do km 0+328 oraz od km 0+500 do km 1+690 o łącznej długości 1,518 km”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 540208265-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600812-N-2019
Data: 2019-09-23 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08-400  Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 130231W w miejscowości Sulbiny ul. Ogrodowa – ul. Spacerowa – ul. Leśna od km 0+000 do km 0+328 oraz od km 0+500 do km 1+690 o łącznej długości 1,518 km” Zakres zadania obejmuje wykonanie przepustów, nawierzchni w tym: mechaniczne czyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. naprawa poboczy, oczyszczenie rowu z namułu, roboty wykończeniowe w tym: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe – 100 szt. oraz regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe – 100 szt. Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę regulacje studni i zaworów istniejących w nawierzchni i poboczu, oraz sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 130231W w miejscowości Sulbiny ul. Ogrodowa – ul. Spacerowa – ul. Leśna od km 0+000 do km 0+328 oraz od km 0+500 do km 1+690 o łącznej długości 1,518 km” Zakres zadania obejmuje wykonanie przepustów, nawierzchni w tym: mechaniczne czyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. naprawa poboczy, oczyszczenie rowu z namułu, roboty wykończeniowe w tym: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe oraz regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe. Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę regulacje studni i zaworów istniejących w nawierzchni i poboczu, oraz sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wzór umowy podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-08, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-09, godzina: 11:30,

Załączniki:

Zostaw komentarz