Informacja o XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XIII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 30 września 2019 r.).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały rady Gminy Garwolin w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 14. Zamknięcie

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz