Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior + w Gminie Garwolin

 w Aktualności

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Gminie Garwolin utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

 1. Mazowiecka 16

08-400 Garwolin

tel. 256820560 wew.52

 

 1. Nazwa stanowiska

Kierownik Klubu Senior + w Gminie Garwolin

III.          Niezbędne wymagania

 

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 1. Dodatkowe wymagania
 2. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
 3. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 4. Znajomość przepisów:

– Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

– Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność   do   pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 3. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

 

 1. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 5. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + w Gminie Garwolin
 6. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 7. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,
 8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 11. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 13. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 14. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 15. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 17. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 18. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
 19. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów, pracownika administracyjnego Klubu Senior +
 20. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior +  stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 21. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 22. Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 23. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 24. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,
 25. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1.  Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Woli Rebkowskiej ul. Długa 95
 2. Praca  z osobami starszymi,  niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Garwolin w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Garwolin.
 4. Okres zatrudnienia: od stycznia  2020 roku.
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na ¼  etatu.

VII.          Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
  2. List motywacyjny,
  3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
  7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
  11. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
  12. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie  Garwolin
  13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie, Mazowiecka  16, 08 – 400 Garwolin, pok. Nr 6, w zamkniętych kopertach do dnia 3 stycznia 2020 roku do godziny 15.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +”

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 6 lub telefonicznie Tel  256820560.
 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego  Ośrodka  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Garwolinie..

 Garwolin 19.12.2019 r.

Zostaw komentarz