Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 w Aktualności

Ogłoszenie Nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie nr 2/2020 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia

 

 
Termin trwania naboru: od 23 grudnia 2019 r. – do 17 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.  
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin  
Forma wsparcia: Ryczałt.

 

 
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Zakres ten realizuje LSR dla LGD Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020  przez:

Cel ogólny nr 2: Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby, Cel szczegółowy nr: 2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD  Przedsięwzięcie nr: 2.1.1 Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

 
  Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020 –  Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia Nr 2/2020 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.)

O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone
w
rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Premia na rozpoczęcia działalności gospodarczej wynosić będzie 50 tys. zł.

  Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR LGD Forum Powiatu Garwolińskiego oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.

LSR LGD Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020, Lokalne Kryteria Wyboru Operacji oraz Procedury oceny wniosków, wyboru operacji, ustalania kwot wsparcia znajdują się na stronie internetowej www.lgd-garwolin.pl.

(Lokalne Kryteria Wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 2/2020)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 59 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby  punktów i dla danego naboru wynosi 17, 7pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1)   procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2)   liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”,

3)   a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna, miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji · Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

· Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 2/2020 – uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

· załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli są wymagane).

 
Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:  500 000,00 zł.  
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku
o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia
dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Forum Powiatu garwolińskiego: www.lgd-garwolin.pl, na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl. oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl/
 
Sposób składania wniosku: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. Wniosek składany jest na obowiązującym formularzu w wersji papierowej, wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie, w sposób czytelny i trwały. Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na płycie CD. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.  

 

Więcej informacji: https://www.lgd-garwolin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465:ogloszenie-nr-2-2020-lokalna-grupa-dzialania-forum-powiatu-garwolinskiego-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-programem-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020&catid=66&Itemid=102

Zostaw komentarz