ZAWIADOMIENIE O XV SESJI RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XV sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 30 grudnia 2019 r.).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie opasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Garwolin.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garwolin w roku szkolnym 2019/2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Woli Władysławowskiej” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2020”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne gm. Garwolin.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin w 2019 roku.
 19. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Garwolin w 2019 roku.
 20. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 21. Zamknięcie

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz