PETYCJA w sprawie przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów

 w Aktualności, Petycje

Poznań, 24.03.2020

Open Nexus Sp. z o.o.

28 Czerwca 1956 R. 398B

61-441 Poznań

platformazakupowa.pl

 

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – adresu e-mail ! – pod którym odebrano niniejszy wniosek.

 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Preambuła Petycji:

W listopadzie 2018 r. i w sierpniu 2019 r. sygnalizowaliśmy Decydentom w Gminach – problematykę związaną z przejściem na tryb pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

 

Obecnie  w sytuacji obowiązywania Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) – szczególnego znaczenia nabierają procedury związane z pełną elektronizacją wszelkich sfer związanych z działalnością Urzędów.

W tym oczywiście zdalne kontakty z Interesantem, Oferentem, Wykonawcą, etc – vide art. 3 tejże Ustawy – w interpretacji sensu largo.

 

W związku z powyższym:

Treść petycji/Prośby:  

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) w nawiązaniu do  241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję – prosząc Wójta/Burmistrza/Prezydenta  –  aby w trybie §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)  zlecił  – przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów.

Oczywiście rzeczone pismo dotyczy elektronizacji procedur urzędowych, jak sygnalizowano w preambule  – nawiązując do elektronizacji kontaktów z Oferentami, (…) wykonawcami, interesantami, etc

 

Osnowa Petycji:

Zdaniem petycjodawców  przewidziana w powoływanym przepisie archiwizacja ofert przyczynia się do optymalizacji kosztów publicznych.

 

W mniemaniu petycjodawców – dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja związana z optymalizacją przychodów i kosztów publicznych – ulega poprawie  – szczególnie dzięki takim działaniom jak podjęcie uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12). – vide sieć Internet. 

 

 

Wnioskodawcę – jak każdego Obywatela  bardzo cieszą tego typu działania systemowe, które z pewnością (jak jest to w założeniu) pomogą Decydentom w elektronizacji i zdalnej obsłudze Interesanta, Oferenta, Wykonawcy, etc i przyczynią się do optymalizacji wydatkowania środków publicznych.

 

 

W przypadku uwzględnienia petycji – scilicet: – wystarczy archiwizacja załącznika  – aby w obecnej sytuacji nie absorbować czasu Urzędników – odpowiedź na petycję nie jest konieczna – pro forma ewentualne informacje można przesyłać pod adres: eletronizacja@platformazakupowa.pl

 

Zostaw komentarz