Aneks nr 1 do SIWZ „Dostawa technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK) w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 540064660-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529705-N-2020
Data: 2020-04-07 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08-400  Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę technologii informacyjno komunikacyjnej w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ich dostawę na miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. Przedszkole w Woli Rębkowskiej także instalację sprzętu, (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze, (jeśli jest to wymagane). CZĘŚĆ I –Dostawa technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) 1. Komputer (jednostka centralna) – 2 szt 2. Monitor – 2 szt. 3. Klawiatura – 2 szt. 4. Laptop + oprogramowanie – 2 szt. 5. Drukarka – 2 szt. 6. Kserokopiarka – 2 szt. 7. Skaner – 2 szt. 8. Projektor multimedialny – 2 szt. 9. Ekran projekcyjny – 2 szt. 10. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. CZEŚĆ II – Dostawa oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji oraz dostawa oprogramowania do zajęć specjalistycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i psychoruchowe 1. System informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami (licencje wieczne – koszt jednorazowy) – umożliwiający zarządzenia elementami systemu. Pozwalający na rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz monitoring rozwoju kompetencji dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i monitorowanie poprawnego funkcjonowania całej platformy – dla minimum 60 uczestników projektu. 2. Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa – urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe z funkcjami kopiowania, skanowania i drukowania, wyposażone w dedykowany panel wyświetlacza wraz z aplikacją połączoną z repozytorium systemu, który będzie stanowił interfejs komunikacyjny do obsługi systemu przez użytkownika. Do urządzenia zainstalowany powinien być terminal programowy z możliwością autoryzacji użytkowników, 3. Centrum rejestracji użytkowników – serwer z zainstalowanym oprogramowaniem Zarządzającym pracą systemu i oprogramowaniem monitorującym stan techniczny urządzeń wchodzących w skład rozwiązania 4. Wdrożenie oraz integracja systemu.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę technologii informacyjno komunikacyjnej w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ich dostawę na miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. Przedszkole w Woli Rębkowskiej także instalację sprzętu, (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze, (jeśli jest to wymagane). CZĘŚĆ I –Dostawa technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) 1. Komputer (jednostka centralna) – 2 szt. 2. Monitor – 2 szt. 3. Klawiatura – 2 szt. 4. Laptop + oprogramowanie – 2 szt. 5. Drukarka – 2 szt. 6. Kserokopiarka – 2 szt. 7. Skaner – 2 szt. 8. Projektor multimedialny – 2 szt. 9. Ekran projekcyjny – 2 szt. 10. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. 11. Tablice interaktywne + oprogramowanie – 2 szt. 12. Magiczny dywan 1 szt. 13. Radio z odtwarzaczem CD – 2 szt. 14. Odtwarzacz DVD – 2 szt. CZEŚĆ II – Dostawa oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji oraz dostawa oprogramowania do zajęć specjalistycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i psychoruchowe 1. System informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami (licencje wieczne – koszt jednorazowy) – umożliwiający zarządzenia elementami systemu. Pozwalający na rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz monitoring rozwoju kompetencji dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i monitorowanie poprawnego funkcjonowania całej platformy – dla minimum 60 uczestników projektu. 2. Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa – urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe z funkcjami kopiowania, skanowania i drukowania, wyposażone w dedykowany panel wyświetlacza wraz z aplikacją połączoną z repozytorium systemu, który będzie stanowił interfejs komunikacyjny do obsługi systemu przez użytkownika. Do urządzenia zainstalowany powinien być terminal programowy z możliwością autoryzacji użytkowników, 3. Centrum rejestracji użytkowników – serwer z zainstalowanym oprogramowaniem Zarządzającym pracą systemu i oprogramowaniem monitorującym stan techniczny urządzeń wchodzących w skład rozwiązania 4. Wdrożenie oraz integracja systemu.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-16, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-20, godzina: 12:00,

Załączniki:

Zostaw komentarz