XVIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 7 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 5 czerwca 2020 r.).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2030.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nabycia nieruchomości.
  9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  10. Zamknięcie

 

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz