INFORMACJA

 w Aktualności

 

Od stycznia 2020 r. w gminie Garwolin zmienił się sposób rozliczenia z firmą odbierającą odpady komunalne. Zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów a nie jak w latach ubiegłych ryczałt czyli niezmienna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry – na którą w ciągu trwania umowy nie miała znaczenia ilość oddawanych odpadów.

Największym problemem jest rosnąca ilość odpadów produkowana przez mieszkańców, spowodowana wzrostem konsumpcji. W pierwszym półroczu 2019 r. z terenu gminy Garwolin odebrano łącznie ok. 700 ton odpadów, a w pierwszym półroczu 2020 r. było to już 1227 ton czyli o 527 ton więcej. W 2019 r. łącznie odebrano od mieszkańców 1482 ton podczas gdy już za samo pierwsze półrocze 2020 r. ilość odebranych odpadów wynosi 1227 ton.

Im więcej oddawanych odpadów tym miesięczna opłata za odbiór odpadów jest wyższa!!!

Wójt Gminy Garwolin apeluje, aby podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 

  • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
  • kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,
  • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
  • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
  • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
  • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
  • poprawnej segregacji odpadów (szczegóły na stronie garwolin-gmina.pl),
  • podaniu informacji do urzędu gminy Garwolin o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe,
  • oddawanie odpadów wytworzonych w ramach działalności gospodarczej w ramach podpisanych umów a nie razem z odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

 

Z informacji posiadanych przez tut. urząd wynika, iż mieszkańcy mieszają bioodpady z odpadami zmieszanymi podczas gdy na każdą frakcję przeznaczony jest oddzielny pojemnik lub worek. W związku z zaistniałą sytuacją niezbędne będzie przeprowadzenie kontroli przydomowych kompostowników oraz prawidłowość prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku ujawnienia braku posiadania kompostownika przydomowego w drodze decyzji na podstawie art.4k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydana zostanie decyzja określająca utratę prawa do zwolnienia, a w przypadku stwierdzenia, że dany właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i daje podstawy do naliczenia  podwyższonej czterokrotnej stawki opłaty.

Stwierdzono również niezgodność ilości osób podanych w deklaracjach ze stanem faktycznym. Mieszkało tam więcej osób, niż deklarowano. Skala zjawiska jest bardzo duża. A koszty tego procederu ponoszą inni mieszkańcy. Ci, którzy uczciwie podają liczbę lokatorów i płacą za odbiór odpadów. Zaniżanie liczby mieszkańców powoduje, że koszty są rozkładane na mniejszą liczbę odbiorców usługi i opłaty rosną.

Przyrost odpadów rok do roku tj. 2019 do 2020 wynosi prawie 100%. Przy wyliczaniu stawki kalkulowany przyrost to 20%.

Drodzy Państwo jeśli wspólnie nie zadbamy o nasze dobro grozi nam, że za osobę w gospodarstwie domowym będziemy płacić nawet maksymalną stawkę tj. 36 zł za odpady segregowane na osobę. Środki z wyliczonej stawki na ten rok zostały  już prawie wykorzystane, a niestety w świetle obowiązujących przepisów gmina nie może dokładać do gospodarki odpadami z budżetu gminy (działanie musi się samo bilansować). W związku z tym konieczne będzie podniesienie stawki jeszcze w tym roku.

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.

 

Zostaw komentarz