Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r.

 w Aktualności

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że Rada Gminy Garwolin podjęła uchwałę nr XX/169/2020 (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2020 r., poz. 9642)  w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. 27 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje kompostowanie bioodpadów (opłata zawiera zwolnienie w wysokości 5 zł za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie)
 2. 32,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje oddawanie bioodpadów;
 3. 128,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Zmiana stawki opłaty podyktowana została wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnym, który spowodowała zmiana jaka zaszła w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana dotyczy sposobu rozliczenia z firmą odbierającą odpady komunalne. Zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. W latach ubiegłych była to stawka ryczałtowa czyli niezmienna kwota pieniężna niezależna od ilości odebranych odpadów.

Zmianę stawki należy potraktować jako tymczasową. Wójt Gminy Garwolin podjął działania mające na celu obniżenie kosztów odbioru odpadów.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana poprzez złożenie rzetelnej deklaracji w Urzędzie Gminy Garwolin, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Showing 4 comments
 • Kamil
  Odpowiedz

  Rozumiem że przy obecnej stawce,została uwzględniona likwidacja PSZOK???

  • Mateusz Samul
   Odpowiedz

   Decyzja o zamknięciu PSZOK w miesiącu wrzesień wynikała z konieczności wprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu poprzez kontrolę ilości oddawanych odpadów, ich selektywnej zbiórki oraz weryfikacji osób upoważnionych do oddawania odpadów w PSZOK.

 • Dorota
  Odpowiedz

  Czy taka zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku? Te przepisy dotyczące gospodarowania odpadami ciągle ulegają zmianom, za czym nie łatwo jest nadążyć.

 • ....
  Odpowiedz

  Witam jeśli chce zapłacić przez internet to co muszę wpisać w tytule przelewu

Zostaw komentarz