XXI SESJA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XXI sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Pana Jarosława Wyglądały dotyczące gospodarki odpadami.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 15 września 2020 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
 19. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Garwolin za rok 2019.
 20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Garwolin za rok 2019.
 21. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz