Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 228 obr. Nowy Puznów

 w Obwieszczenia

                                                                                    Garwolin, dnia 13.11.2020 r.

TIP.6733.26.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.),  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE na terenie działki nr 228 obr. Nowy Puznów, gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Nowy Puznów gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

 

Marcin Kołodziejczyk

                                                                                     /-/

                                                                           Wójt Gminy Garwolin

 

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz