Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (24 grudnia) w Urzędzie Gminy Garwolin

 w Aktualności

Zarządzenie Nr 104/2020

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Garwolin

            Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Garwolin w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.
  • 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Garwolin.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Marcin Kołodziejczyk

                                                                                                          /-/

                                                                                              Wójt Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz