OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 w Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Rębkowska, będącej własnością Gminy Garwolin.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,4288 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1130/7 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska przy ul. Przemysłowej gm.Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00044971/6

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z droga krajową z dostępem do mediów; woda, energia, i gaz. Kanalizacja ściekowa na etapie projektowania. Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

działka oznaczona jest jako „PS”- tereny  przemysłowo-składowe.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 380.000,00 zł, słownie trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć Vat w wysokości 23%.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3.800,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05 stycznia 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości

38.000,00 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), na konto Bank Spółdzielczy w Garwolinie Nr 53921000080000284420000010, w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki  1130/7 w Wola Rębkowskiej.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

 1. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25 6820560 wew. 46.

Wójt Gminy Garwolin

/-/

Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz