XXII SESJA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie powierzenia Pani Marioli Winek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 10 listopada 2020 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu o zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 budżetu Gminy Garwolin – na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wola Rębkowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 20. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz