Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy stacji paliw w Rębkowie

 w Obwieszczenia

KS.6220.15.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 18 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia,

o wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania

w decyzji Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.2.2018

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Garwolin podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 18 lutego 2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.15.2020 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 stycznia 2020 r., znak: KS.6220.2.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą i myjni samochodowej na działkach nr ewid. 165/2, 166, 167/2 i 168/1 położonych w miejscowości Rębków, gm. Garwolin”. Decyzja ta została wydana na wniosek Korporacji Meteor Sp. z o.o. z/s 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz