Posiedzenie komisji Rady Gminy Garwolin

 w Rada Gminy - Ogłosznia

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Garwolin odbędzie się w dniu 10 marca 2021 roku (środa) o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowieckiej 16 w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian
  w budżecie gminy Garwolin na 2021 rok.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Garwolin.
 6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/169/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.
 8. Opiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2021”.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 11. Sprawy bieżące.
Zostaw komentarz